Trwa ładowanie...
d2cg374

PRÓCHNIK - RB 6/2013 - Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (6/2013)

PRÓCHNIK - RB 6/2013 - Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (6/2013)

Share
d2cg374

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 6/2013 - Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informujemy o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2013 r., następujących zawiadomień od akcjonariuszy Spółki: 1.od Pani Małgorzaty Grabowskiej zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia złożonego przez Panią Małgorzatę Grabowską, w wyniku zawarcia umowy zbycia akcji z dnia 30 stycznia 2013 r., zbyła ona 9.149.024 akcje Spółki (stanowiące 7,47% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów) i obecnie nie posiada żadnych akcji Spółki. Pani Małgorzata Grabowska przed dokonaniem transakcji posiadała 9.149.024 akcji Spółki, które stanowiły 7,47% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów. Stosownie do zawiadomienia na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Pani Małgorzaty Grabowskiej,
posiadających akcje Spółki. Brak też osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Pani Małgorzacie Grabowskiej uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki; 2.od Pana Jarosława Drozda zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki i spadku jego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Stosownie do zawiadomienia złożonego przez Pana Jarosława Drozda, w wyniku zawarcia umowy zbycia akcji z dnia 30 stycznia 2013 r., zbył on 12.174.885 akcji Spółki (stanowiących 9,94% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów). Pan Jarosław Drozd przed dokonaniem transakcji posiadał 12.231.650 akcji Spółki, które stanowiły 9,99% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Jarosław Drozd posiada 56.765 akcji stanowiących 0,05% kapitału zakładowego. Stosownie do zawiadomienia na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Pana Jarosława Drozda, posiadających akcje Spółki. Brak też osób trzecich, które na podstawie
umowy przekazały Panu Jarosławowi Drozdowi uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki; 3.od Pana Krzysztofa Grabowskiego zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki i spadku jego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Stosownie do zawiadomienia złożonego przez Pana Krzysztofa Grabowskiego, w wyniku zawarcia umowy zbycia akcji z dnia 30 stycznia 2013 r., zbył on 11.176.091 akcji Spółki (stanowiących 9,12% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów). Jarosław Drozd przed dokonaniem transakcji posiadał 12.000.000 akcji Spółki, które stanowiły 9,80% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Krzysztof Grabowski posiada 823.909 akcji stanowiących 0,67% kapitału zakładowego. Obecnie Pan Krzysztof Grabowski posiada mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. Stosownie do zawiadomienia na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Pana Krzysztofa Grabowskiego, posiadających akcje Spółki. Brak też osób
trzecich, które na podstawie umowy przekazały Panu Krzysztofowi Grabowskiemu uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Ponadto w dniu 31 stycznia 2013 r. Spółka otrzymała od spółki Kortowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu przez spółkę Kortowo Sp. z o.o. 25% ogólnej liczby głosów. Stosownie do zawiadomienia, nabycie nastąpiło w wyniku zawarcia, w dniu 30 stycznia 2013 r., umów przeniesienia łącznie 32.500.000 akcji Spółki, stanowiących 26,53% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 32.500.000 głosów, stanowiących 26,53% ogólnej liczby głosów, tytułem wniesienia wkładu na pokrycie obejmowanych przez zbywców udziałów w kapitale zakładowym Kortowo Sp. z o.o. Przed dokonaniem transakcji, Kortowo Sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki. Po dokonaniu transakcji, Kortowo Sp. z o.o. posiada 32.500.000 akcji Spółki, stanowiące 26,53% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 32.500.000 głosów, stanowiące 26,53% ogólnej liczby głosów. Ponadto,
stosownie do treści zawiadomienia, na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec spółki Kortowo Sp. z o.o., posiadających akcje Spółki. Brak też osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały spółce Kortowo Sp. z o.o. uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Jednocześnie, w związku z przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, spółka Kortowo Sp. z o.o. poinformowała, iż w okresie najbliższych 12 miesięcy zamierza utrzymać na obecnym poziomie posiadany udział w Spółce. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cg374

| | | PRÓCHNIK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-124 | | ŁódĽ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | prochnik@prochnik.com.pl | | www.prochnik.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cg374

Podziel się opinią

Share
d2cg374
d2cg374