Trwa ładowanie...
d7ves8j

PROJPRZEM - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PROJPRZEM - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d7ves8j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 158 618 153 604 37 668 36 804
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 595 11 010 854 2 638
Zysk (strata) brutto 4 125 10 045 980 2 407
Zysk (strata) netto 3 862 7 260 917 1 740
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 404 1 777 4 845 426
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 812 4 327 -668 1 037
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 170 -2 208 -753 -529
Przepływy pieniężne netto, razem 14 422 3 896 3 425 933
Aktywa razem 159 675 143 579 38 502 35 120
Zobowiązania 49 712 34 565 11 987 8 455
Zobowiazania długoterminowe 5 781 2 748 1 394 672
Zobowiązania krótkoterminowe 43 931 31 817 10 593 7 783
Kapitał własny 109 963 109 014 26 515 26 666
Kapitał zakładowy 6 024 6 024 1 453 1 474
Liczba akcji 6 024 000 6 024 000 6 024 000 6 024 000
Rozwodniona liczba akcji 6 024 000 6 024 000 6 024 000 6 024 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,64 1,21 0,15 0,29
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,64 1,21 0,15 0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 18,25 18,10 4,40 4,43
Wartość rozwodniona na jedną akcję (w zł / EUR) 18,25 18,10 4,40 4,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
SSF-MSSF PROJPRZEM 31-12-2013.pdf
SSZ_PROJPRZEM 31-12-2013.pdf
Opinia Biegłego RewidentaRS2013.pdf
Raport Biegłego RewidentaRS2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Piotr Babst Prezes Zarządu
2014-03-13 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Anna Trzaskalska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j