Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych. (62/2011)

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych. (62/2011)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała podmiot REVISION - KATOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Floriana 15 do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. w upadłości układowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. REVISION - KATOWICE Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2881. Podmiot prowadził w latach ubiegłych przeglądy i badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 2075600 032 2075603
(telefon) (fax)
pronox@pronox.com www.pronox.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2011-07-12 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v