Trwa ładowanie...
d4jfega

PUŁAWY - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

PUŁAWY - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

Share
d4jfega
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1.850.633 1.817.167 448.899 421.323
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej 344.069 478.159 83.459 110.865
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 145.614 299.076 35.321 69.343
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 122.246 235.863 29.653 54.687
Zysk/(strata) netto za okres 121.975 235.633 29.587 54.633
Całkowity dochód za okres 122.419 235.633 29.695 54.633
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 121.751 236.045 29.533 54.729
Zysk/(strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 224 (412) 54 (96)
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 121.996 236.045 29.592 54.729
Całkowity dochód przypadający na udziały niekontrolujące 423 (412) 103 (96)
Ilość akcji (w szt.) 19.115.000 19.115.000 19.115.000 19.115.000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,37 12,35 1,55 2,86
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 142.402 388.327 34.542 90.036
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (186.009) (137.417) (45.119) (31.861)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7.393 (2.385) 1.793 (553)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (36.214) 248.525 (8.784) 57.622
na 31.12.2012r. na 30.06.2012r. na 31.12.2012r. na 30.06.2012r.
Aktywa trwałe 1.903.518 1.756.321 465.613 412.156
Aktywa obrotowe 1.474.143 1.461.331 360.585 342.931
Aktywa razem 3.377.661 3.217.652 826.198 755.087
Zobowiązania długoterminowe 210.220 191.729 51.421 44.993
Zobowiązania krótkoterminowe 765.056 566.276 187.138 132.888
Kapitał własny 2.402.385 2.459.647 587.639 577.206
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1.750.726 1.676.414 424.666 388.689
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej 305.786 444.541 74.173 103.070
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 141.676 312.740 34.366 72.511
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 120.515 250.254 29.233 58.023
Całkowity dochód za okres 120.290 250.024 29.178 57.970
Ilość akcji (w szt.) 19.115.000 19.115.000 19.115.000 19.115.000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,29 13,08 1,53 3,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 111.286 332.992 26.994 77.206
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (146.485) (116.763) (35.532) (27.072)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.119) (543) (271) (126)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (36.318) 215.686 (8.809) 50.008
na 31.12.2012r. na 30.06.2012r. na 31.12.2012r. na 30.06.2012r.
Aktywa trwałe 1.829.662 1.624.329 447.547 381.181
Aktywa obrotowe 1.338.169 1.403.270 327.325 329.306
Aktywa razem 3.167.831 3.027.599 774.872 710.487
Zobowiązania długoterminowe 132.882 130.405 32.504 30.602
Zobowiązania krótkoterminowe 716.783 519.637 175.330 121.943
Kapitał własny 2.318.166 2.377.557 567.038 557.942
Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie pierwszego półrocza roku obrotowego, tj.:za okres od 01.07.2012r. do 31.12.2012 - kurs 4,1226,za okres od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. - kurs 4,3130,- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs euro określony przez Prezesa NBP, tj.:na dzień 31.12.2012r. - kurs 4,0882,na dzień 30.06.2012r. - kurs 4,2613.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-07-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o., Al. J. Piłsudskiego 1a, Lublin, nr ewidencyjny 232 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

d4jfega

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 6 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 roku
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 okres: 1 lipca 2012 ? 31 grudnia 2012
Raport bieglego rewidenta_Grupa Kapitalowa.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe "PUŁAWY" Spółka Akcyjna
Raport bieglego rewidenta_jednostka dominujaca.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna w Puławach
Komentarz do wynikow_II kw 2012_2013.pdf KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 za okres: 1 października 2012 - 31 grudnia 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2013-02-28 Marian Rybak Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Marek Kapłucha Członek Zarządu
2013-02-28 Wojciech Kozak Członek Zarządu
2013-02-28 Zenon Pokojski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jfega

Podziel się opinią

Share
d4jfega
d4jfega