Trwa ładowanie...
d2jzf22
espi

PZ CORMAY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (35/2011)

PZ CORMAY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (35/2011)

Share
d2jzf22

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183, poz.1538) oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd PZ CORMAY S.A. ("Spółka") z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 31.10.2011 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienia od akcjonariusza CORMAY AG w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, że w dniu 27.10.2011 roku dokonał sprzedaży 1.000.000 (słownie: milion) akcji PZ CORMAY S.A. w transakcjach pakietowych. Akcje zostały sprzedane po 14,70 zł (słownie: czternaście złotych 70/100) za akcję. Przed zbyciem akcji CORMAY AG posiadał 4.122.161 akcji, stanowiących 14,28% w kapitale zakładowym zarejestrowanym i dających prawo do 14,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000
akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66% w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 8,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało CORMAY AG do 22,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zbyciu akcji Spółki CORMAY AG posiada 3.122.161 akcji, stanowiących 10,82% w kapitale zakładowym zarejestrowanym i dających prawo do 10,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66% w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 8,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało CORMAY AG do 19,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu CORMAY AG jest podmiotem powiązanym z Emitentem, ponieważ Tomasz Tuora Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A. posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących 97,14 kapitału zakładowego CORMAY AG. Dnia 31.10. 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęło również zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tomasza Tuora w wykonaniu obowiązku
informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, iż w wyniku wyżej opisanego zbycia akcji Spółki dokonanego przez CORMAY AG, będącym podmiotem kontrolowanym przez Pana Tomasza Tuora, doszło do zmian w jego akcjonariacie, jako że CORMAY AG jest podmiotem przez niego kontrolowanym. Przed w/w transakcją Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiadał 4.835.661 akcji, stanowiących 16,75% w zarejestrowanym kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 16,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66% w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało Tomasza Tuora wraz z podmiotami zależnymi do 25,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po w/w transakcji Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał 3.835.661 akcji, stanowiących 13,29 % w zarejestrowanym kapitale zakładowym Spółki, co
będzie dawało prawo do 13,29 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo będzie posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,18 % w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8,18 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawnia Tomasza Tuora wraz z podmiotami zależnymi do 21,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jzf22

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jzf22

Podziel się opinią

Share
d2jzf22
d2jzf22