Trwa ładowanie...
d4edh5u

PZ CORMAY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiank ...

PZ CORMAY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 2 kwietnia 2015 r. (12/2015)

Share
d4edh5u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 2 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (?Spółka?), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 KSH i art. 402(2) KSH, zwołuje na dzień 2 kwietnia 2015 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w REGENT WARSAW HOTEL przy ul. Belwederskiej 23, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu: 1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. projekty uchwał, 3. formularz pełnomocnictwa. W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki poniżej przedstawione zostały jego postanowienia dotychczas obowiązujące i mające zostać zmienione oraz treść proponowanych zmian. Dotychczas obowiązujący § 7 statutu Spółki: ?§7 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 31.861.977 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden
złoty) każda. 2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden). 2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy). 2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy). 2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście). 2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o
numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów). 2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony). 2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony). 2g. Akcje serii H w ilości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). 2h. Akcje serii I w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy). 2i. Akcje serii J w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy). 3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej. 4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób: a) kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy
sześćset dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w spółce białoruskiej KORMEJ ? DIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje pokryty przed zarejestrowaniem spółki, b) kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł ( sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w trybie ustawy o wyrobach medycznych,
zostanie pokryty z dniem 31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku).. ------------ 5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.? Proponowana treść § 7 statutu Spółki: ?§ 7. 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 31.861.978 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) oraz nie więcej niż 63.723.954 zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 31.861.978 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 63.723.954 zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa
tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden). 2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy). 2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy). 2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście). 2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów). 2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami
zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony). 2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony). 2g. Akcje serii H w ilości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). 2h. Akcje serii I w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy). 2i. Akcje serii J w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy). 2j. Akcje serii K w ilości nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach odpowiednio od 1 (jeden) do nie więcej niż 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset
sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem). 3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej. 4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób: a) kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w spółce białoruskiej KORMEJ ? DIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje pokryty przed zarejestrowaniem spółki, b) kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z
umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem 31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku). 5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1. COR150302ogl-o-zwol-WZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2. COR150301ProjektyuchwałNWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | 3. COR150301form-pełn-instr.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edh5u

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2015-03-02 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edh5u

Podziel się opinią

Share
d4edh5u
d4edh5u