Trwa ładowanie...
d3eiepu

PZU SA - Powołanie członka Zarządu (80/2015)

PZU SA - Powołanie członka Zarządu (80/2015)

Share
d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (?PZU SA?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 1 września 2015 roku, na wniosek Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza PZU SA powołała w skład Zarządu PZU SA Pana Witolda Jaworskiego powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu PZU SA. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016. Życiorys powołanego członka Zarządu: Witold Jaworski Pan Witold Jaworski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (magister ekonomii), Fachhochschule für Wirtschaft w Berlinie (stypendium) oraz Eurekans Management Development Program oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 2001-2010 był adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pan Witold Jaworski posiada bogate doświadczenie zawodowe w sektorze ubezpieczeniowym. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku pracą analityka w Tillinghast Towers Perrin we Frankfurcie. Od lutego 1998 roku do marca
2001 roku pracował w McKinsey & Company, najpierw na stanowisku Business Analysts, a następnie na stanowisku Associate. Od grudnia 2000 roku do lipca 2001 roku pracował jako starszy wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od lipca 2002 roku do marca 2004 roku pracował w McKinsey & Company na stanowisku Associate, a następnie od kwietnia do maja 2004 roku na stanowisku Engagement Manager. Od maja 2004 roku do grudnia 2012 roku związany z Grupą PZU, gdzie: ? od maja do grudnia 2004 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Biurze Produktów Ubezpieczeniowych PZU SA, ? od grudnia 2004 roku do września 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Produktów Komunikacyjnych w Biurze Zarządzania Produktami PZU SA, a od lipca 2006 roku do lipca 2007 roku pełnił również obowiązki Dyrektora Biura Zarządzania Produktami PZU SA, ? od września 2006 roku do lipca 2007 roku zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów Ubezpieczeniowych PZU SA, zaś od lipca 2007 roku Dyrektora Zarządzającego ds. Klienta
Masowego, ? od grudnia 2007 roku do grudnia 2012 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA, odpowiedzialnego za zarządzanie siecią, pion klienta masowego, sprzedaż i zarządzanie produktami oraz marketing. Od lutego 2012 roku do grudnia 2012 roku Pan Witold Jaworski pełnił ponadto funkcję Członka Zarządu spółki zależnej od PZU SA - PZU Życie SA. Pan Witold Jaworski zasiadał także w radach nadzorczych spółek zależnych od PZU SA: PZU Litwa i PZU Litwa Życie, TFI PZU SA oraz PTE PZU SA. W czerwcu 2008 roku został powołany do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie od czerwca 2009 roku do czerwca 2013 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Od maja 2008 roku do grudnia 2012 roku pełnił również funkcję Członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Od kwietnia 2013 roku do lutego 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. Ponadto był przewodniczącym Rad Nadzorczych PTE Allianz
Polska S.A. i TFI Allianz Polska S.A. oraz Allianz Polska Services sp. z o.o. i Allianz Edukacja S.A. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Witolda Jaworskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu Przemysław Dąbrowski
2015-09-01 Sławomir Niemierka Prokurent Sławomir Niemierka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu