Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

QUANTUM SOFTWARE SA - Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego ...

QUANTUM SOFTWARE SA - Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok Spółki Quantum software S.A. (9/2013)
Share
d2dgyza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUANTUM SOFTWARE SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok Spółki Quantum software S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2013 roku jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok postanawia dokonać korekty w zakresie uzupełnienia informacji dodatkowej i zaprezentowania brakującej informacji mającej na celu doprowadzenie danych z 2011 roku do porównywalności. W ocenie Zarządu wprowadzone zmiany do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. w formie niniejszej korekty nie mają wpływu ani na wynik, ani na ocenę sytuacji finansowej jednostki i grupy. W związku z powyższym Zarząd przekazuje uzupełnienie następujących informacji : I. W celu uszczegółowienia przeprowadzonej korekty punkt 1.5 "Zasady polityki rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2012 rok" został uzupełniony o stosowne wyjaśnienia dotyczące przyczyn korekty jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego (strona
5 i 6 jednostkowego oraz strona 6 skonsolidowanego sprawozdania finansowego); II. W związku z dokonaniem korekty odroczonego podatku dochodowego Emitent dla uzyskania pełnej porównywalności danych finansowych do roku 2012 (które nie uległy zmianie)postanawia wprowadzić stosowne zmiany dotyczące roku 2011: 1) w tabeli "SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ" (strona 9 jednostkowego oraz strona 10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji : a) "Zysk (strata) z lat ubiegłych", b) "Zysk (strata) netto" ; 2) w tabeli "SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW" (strona 11 jednostkowego oraz strona 12 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji: a) "Podatek dochodowy", b) "część odroczona", c) "Zysk (strata) netto" , d) "Zysk (strata) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej" (pozycja tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym), e) "Zysk (strata) netto (zanualizowany)"; f) "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", g) "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", 3) w tabeli
"ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM" (strona 13 jednostkowego oraz strona 14 i 15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji: a) "Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu", b) "Strata z lat ubiegłych na początek okresu", c) "korekty błędów podstawowych", d) "Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych", e) "Strata z lat ubiegłych na koniec okresu", f) "Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu", g) "Wynik netto", h) "zysk netto"", 4) w tabeli "RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH" (strona 14 jednostkowego oraz strona 16 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji: a) "Zysk (strata) netto", b) "Korekty razem", c) "Zmiana stanu rezerw", 5) w tabeli "WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" (strona 16 i 17 jednostkowego sprawozdania finansowego)oraz w tabeli "WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" (strona 18 skonsolidowanego
sprawozdania finansowego) w pozycji: a) "Zysk (strata) netto", b) "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)", c) "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)", - a również w notach: 6) "ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO" (strona 49 jednostkowego oraz strona 50 i 51 skonsolidowanego sprawozdania finansowego)) dodano kolumnę "Stan na 2011-01-01" oraz wprowadzono zmiany w pozycji: a) " Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:", b) "odniesionej na wynik finansowy", c) "Zwiększenia", d) "odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)", e) "różnica między amortyzacją podatkową i bilansową", f) "Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem" (pozycja tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym), g) "odniesionej na wynik finansowy" (pozycja tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym), 7) "PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I
STRAT" (strona 65 jednostkowego oraz strona 68 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji: a) "zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych", b) "Podatek dochodowy odroczony, razem", 8) "ZYSK (STRATA) NETTO" (nota tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, strona 69) w pozycji: a) "zysk (strata) netto jednostki dominującej", b) "Zysk (strata) netto", 9)"ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ" za rok 2011 (strona 65 jednostkowego oraz strona 69 skonsolidowanego sprawozdania finansowego), 10) "PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) (strona 66 jednostkowego oraz strona 69 i 70 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji: a) "Zysk (strata) netto", b) "Korekty razem", c) "Zmiana stanu rezerw". 11) Ponadto Emitent dla zaprezentowania informacji dotyczącej przekształcenia danych z 2011 roku w celu zapewnienia ich porównywalności zawarł dodatkowe objaśnienia w dodatkowej nocie objaśniającej nr 16 i 17 (strony 76-79
jednostkowego oraz strony 81-84 skonsolidowanego sprawozdania finansowego ). 12) Dodatkowo Emitent wprowadził zmiany zapisu (kwestia j/w) w dodatkowej nocie objaśniającej nr 18 (strona 79 jednostkowego oraz strona 84 skonsolidowanego sprawozdania finansowego). III. Emitent dodaje informacje dotyczące "Wyceny wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych" (strona 18 jednostkowego oraz strona 20 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) omyłkowo pominiętych w sprawozdaniu finansowym. IV. Ponadto Emitent, dodaje informacje dotyczące "Metody wyceny instrumentów finansowych", "Podstawowych rodzajów instrumentów finansowych", a także "Charakteru i ryzyka związanego z instrumentami finansowymi na które jednostka i grupa są narażone". Dla zobrazowania wagi oceny poszczególnych ryzyk na sprawozdanie finansowe jednostki i Grupy Emitent dokonał prezentacji w formie analizy wrażliwości na stronach 66-69 jednostkowego oraz 70-73 skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Treść skorygowanego "Sprawozdania
finansowego spółki Quantum software S.A. za rok 2012" oraz "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za rok 2012" znajdują się w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S A 2012 korekta 07-06-2013.pdf | Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. 2012 korekta 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej korekta 06-07-2013.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.korekta 2013-06-07 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Quantum Software SA
(pełna nazwa emitenta)
QUANTUM SOFTWARE SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-633 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Walerego Sławka 3A
(ulica) (numer)
012 6469800 012 6469802
(telefon) (fax)
info@quantum-software.com www.quantum-software.com
(e-mail) (www)
6771753870 351243328
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2013-06-07 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza