Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

QUANTUM SOFTWARE SA - Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA (12/2013)

QUANTUM SOFTWARE SA - Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA (12/2013)
Share
d2sacgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUANTUM SOFTWARE SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 12 września 2013 roku do siedziby spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na zasadzie art. 400 §1 k.s.h., dotyczący żadania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad uchwały zgodnej z załączonym poniżej projektem: Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia [__] 2013 roku w sprawie podziału zysku Spółki za lata [] ? [_] "§1 Zważywszy, iż: Spółka za rok obrotowy [] osiągnęła zysk w wysokości [_]; Spółka za rok obrotowy [] osiągnęła zysk w wysokości [_]; Spółka za rok obrotowy [] osiągnęła zysk w wysokości [_]; Spółka za rok obrotowy [] osiągnęła zysk w wysokości [_]; Spółka za rok obrotowy [] osiągnęła zysk w wysokości [_]; Spółka za rok obrotowy 2012 poniosła stratę w wysokości 100.550,52 zł (sto tysięcy pięćset
pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze); oraz Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 518.264,95 zł (słownie zł: pięćset osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery i 95/100) tytułem dywidendy za rok obrotowy 2011; Spółka posiada za lata [
] ? [_] skumulowany zysk w wysokości [] zł ([_]). § 2 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę [_] zł ([__]) odpowiadającą części zysku wypracowanego w latach [], który przeznaczony był uprzednio na zasilenie kapitału zapasowego, uwzględniając wysokość straty za rok obrotowy 2012 oraz kwotę wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy za rok 2011. § 3 W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom według następujących zasad: (i)Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A, B, C i D, z wyłączeniem jednak akcji własnych posiadanych przez Spółkę, t.j. [_] ([_]). (ii)Dywidenda wynosi [_] zł
(słownie: [
]) na jedną akcję. (iii)Łączna kwota dywidendy wynosi [_] zł (słownie zł: [] i []/100). (iv)Różnica pomiędzy zyskiem netto a dywidendą, która wynika z koniecznych zaokrągleń i wynosi [] zł (słownie zł: [_] i []/100), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. (v)Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień [__] 2013 roku (dzień dywidendy). (vi)Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień [___] 2013 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". Zarząd spółki Quantum software S.A. zobowiązuje się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna § 38 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Quantum Software SA
(pełna nazwa emitenta)
QUANTUM SOFTWARE SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-633 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Walerego Sławka 3A
(ulica) (numer)
012 6469800 012 6469802
(telefon) (fax)
info@quantum-software.com www.quantum-software.com
(e-mail) (www)
6771753870 351243328
(NIP) (REGON)
d2sacgx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2013-09-13 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx