Trwa ładowanie...
d308gbj

QUERCUS TFI S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (22/2015)

QUERCUS TFI S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (22/2015)

Share
d308gbj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Quercus TFI S.A. [dalej "Towarzystwo"] informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymało zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej [tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382.; dalej ?Ustawa?] od Pani Angeliki Moniki Rokickiej - Buczek, spółki Goldfinch 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Pana Sebastiana Buczka. Towarzystwo przekazuje treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej. "I. Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, niniejszym działając w imieniu Goldfinch 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu [dalej "Goldfinch"], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000479410, NIP: 7831704316, kapitał zakładowy 50.000 zł, kapitał wpłacony 12.500 zł oraz działając w imieniu własnym jako jedyny komplementariusz Goldfinch zawiadamiam o zmniejszeniu przez Goldfinch udziału w ogólnej liczbie głosów w
spółce Quercus TFI S.A. [dalej "Spółka" lub "Emitent"] oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta. Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku wniesienia przez Goldfinch 6 655 000 akcji Emitenta w ramach wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego w dniu 4 maja 2015 r. Przed zmianą udziału Goldfinch posiadała 6 655 000 akcji Emitenta, co stanowiło 9,99% kapitału zakładowego, w tym 4 312 835 akcji imiennych stanowiących 6,47% kapitału zakładowego oraz 2 342 165 akcji na okaziciela stanowiących 3,52% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dawały 6 655 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 4 312 835 głosów z akcji imiennych, dających 6,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2 342 165 głosów z akcji na okaziciela, dających 3,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 6 maja Goldfinch nie posiada akcji Emitenta. Dodatkowo wskazuję,
że po zarejestrowaniu zmiany statutu Goldfinch, firma spółki ulegnie zmianie na Rokicka-Buczek S.K.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. II. Ja niżej podpisany Sebastian Buczek działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy zawiadamiam o zmniejszeniu pośrednio zaangażowania kapitałowego w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów Emitenta oraz pośrednim zejściu poniżej progu 25% i 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zmiana dotychczas posiadanego pośrednio udziału nastąpiła w wyniku wniesienia przez Goldfinch 6 655 000 akcji Emitenta w ramach wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego w dniu 4 maja 2015 r. Zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy informuję, że Goldfinch jest podmiotem zależnym ode mnie. Przed zmianą udziału posiadałem bezpośrednio i pośrednio (przez Goldfinch) 17 629 315 akcji Spółki, co stanowiło 26,46% kapitału
zakładowego Spółki, w tym 15 287 150 akcji imiennych stanowiących 22,95% kapitału zakładowego oraz 2 342 165 akcji na okaziciela stanowiących 3,52% kapitału zakładowego. Ww. akcje posiadane bezpośrednio i pośrednio dawały 17 629 315 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 287 150 głosów z akcji imiennych dających 22,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2 342 165 głosów z akcji na okaziciela dających 3,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 6 maja 2015 r. nie posiadam już pośrednio akcji Spółki (przez Goldfinch). W związku z ww. transakcją nie uległ zmianie mój stan posiadania akcji Emitenta bezpośrednio. Posiadam bezpośrednio 10 974 315 akcji imiennych Spółki, co stanowi 16,47% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje imienne dają 10 974 315 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nie posiadam bezpośrednio akcji na okaziciela Spółki.
Jednocześnie informuję, że z Angeliką Moniką Rokicką ? Buczek posiadamy wspólność majątkową i wszystkie posiadane przeze mnie akcje Spółki wchodzą do ww. majątku wspólnego. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Z poważaniem, Angelika Monika Rokicka ? Buczek Komplementariusz Goldfinch Angelika Monika Rokicka ? Buczek Sebastian Buczek". Podstawa prawna: - art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2015-05-06 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj