Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

QUMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

QUMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012
Share
d1o078a
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 481 445 384 394 115 355 92 847
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 052 16 787 2 888 4 055
Zysk (strata) brutto 13 467 16 665 3 227 4 025
Zysk (strata) netto 10 639 13 268 2 549 3 205
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 146 1 392 8 181 336
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -512 -1 577 -123 -381
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 666 -10 451 399 -2 524
Przepływy pieniężne netto, razem 35 300 -10 636 8 458 -2 569
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 282 532 218 225 69 109 49 408
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 187 723 134 055 45 918 30 351
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 904 4 809 1 689 1 089
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 136 736 99 317 33 447 22 486
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 94 809 84 170 23 191 19 057
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 2 538 2 349
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 10 375 10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,03 1,28 0,25 0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 1,28 0,25 0,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,14 8,11 2,24 1,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,14 8,11 2,24 1,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,75 0,00 0,17
Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2011 z dnia 30-12-2011 kurs euro 1 EUR = 4,4168Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31-12-2012 kurs euro 1 EUR = 4,0882Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2011 - 4,1401Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2012 - 4,1736
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2013-02-14
QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
Warszawa 00-807
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d1o078a

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 roku znajdują się w załączonym pliku.
Plik Opis
QUMAK_raport kwartalny za 2012Q04_Pozostałe informacje dodatkowe_final.pdf Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania za IV Q 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2013-02-14 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 15 168 13 460 14 935 14 935
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 58 10 50 50
wartość firmy 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 4 695 5 214 5 460 5 460
Należności długoterminowe 7 674 6 532 7 159 7 159
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 7 674 6 532 7 159 7 159
Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 741 1 704 2 266 2 266
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 741 1 704 2 266 2 266
Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
Aktywa obrotowe 267 364 174 400 203 290 203 290
Zapasy 8 436 13 292 6 942 6 942
Należności krótkoterminowe 209 713 127 403 184 428 184 428
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 200 468 127 403 184 428 184 428
Inwestycje krótkoterminowe 46 416 31 153 11 123 11 123
Krótkoterminowe aktywa finansowe 46 416 31 153 11 123 11 123
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 275 285 282 282
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 46 141 30 868 10 841 10 841
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 799 2 552 797 797
A k t y w a r a z e m 282 532 187 860 218 225 218 225
PASYWA
Kapitał własny 94 809 85 144 84 170 84 170
Kapitał zakładowy 10 375 10 375 10 375 10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Kapitał zapasowy 66 014 66 014 60 527 60 527
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 7 781 7 781 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 10 639 974 13 268 13 268
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 187 723 102 716 134 055 134 055
Rezerwy na zobowiązania 660 1 169 1 811 1 811
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 383 912 1 109 1 109
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 277 257 702 702
długoterminowa 277 257 702 702
krótkoterminowa 0 0 0 0
Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe 6 904 6 370 4 809 4 809
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 6 904 6 370 4 809 4 809
Zobowiązania krótkoterminowe 136 736 69 465 99 317 99 317
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 136 330 68 767 98 979 98 979
w tym kredyty i pożyczki 7 987 6 356 9 835 9 835
Fundusze specjalne 406 698 338 338
Rozliczenia międzyokresowe 43 423 25 712 28 118 28 118
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 43 423 25 712 28 118 28 118
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 43 423 25 712 28 118 28 118
P a s y w a r a z e m 282 532 187 860 218 225 218 225
Wartość księgowa 94 809 85 144 84 170 84 170
Liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,14 8,21 8,11 8,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,14 8,21 8,11 8,11
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Inne (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 192 125 481 445 136 353 384 394
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 182 424 424 134 104 121 326 246
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 701 57 311 32 232 58 148
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 159 871 409 997 108 917 316 045
jednostkom powiązanym 0 0 0 0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 151 254 360 626 83 187 268 300
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 617 49 371 25 730 47 745
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 32 254 71 448 27 436 68 349
Koszty sprzedaży 12 012 43 925 10 524 39 247
Koszty ogólnego zarządu 3 358 13 008 2 872 11 957
Zysk (strata) ze sprzedaży 16 884 14 515 14 040 17 145
Pozostałe przychody operacyjne 436 3 996 204 3 698
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 73 35 95
Dotacje 0 0 0 0
Inne przychody operacyjne 435 3 923 169 3 603
Pozostałe koszty operacyjne 5 567 6 459 3 336 4 056
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 837 3 138 202 233
Inne koszty operacyjne 2 730 3 321 3 134 3 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 753 12 052 10 908 16 787
Przychody finansowe 425 1 647 -88 416
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Odsetki, w tym: 314 1 149 55 416
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji -3 0 0 0
Inne 114 498 -143 0
Koszty finansowe 51 232 313 538
Odsetki w tym: 44 122 23 76
dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 7 7 54 207
Inne 0 103 236 255
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12 127 13 467 10 507 16 665
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto 12 127 13 467 10 507 16 665
Podatek dochodowy 2 462 2 828 2 106 3 397
część bieżąca 4 029 4 029 1 967 2 868
część odroczona -1 567 -1 201 139 529
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 9 665 10 639 8 401 13 268
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 639 10 639 13 295 13 295
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 1,03 1,28 1,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 1,03 1,28 1,28
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 85 144 84 170 75 769 81 277
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 144 84 170 75 769 81 277
Kapitał zakładowy na początek okresu 10 375 10 375 10 375 10 375
Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 375 10 375 10 375 10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 66 014 60 527 60 527 57 671
Zmiany kapitału zapasowego 0 5 487 0 2 856
zwiększenia (z tytułu) 0 5 487 0 2 856
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
z podziału zysku (ustawowo) 0 5 487 0 2 856
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty 0 0 0 0
koszty emisji akcji 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 66 014 66 014 60 527 60 527
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych 0 0 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7 781 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 7 781 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 7 781 0 0
podział zysku 0 7 781 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
wypłata dywidendy 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 781 7 781 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 13 268 0 13 231
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 13 268 0 13 231
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 13 268 0 13 231
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 13 268 0 13 231
- pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 0 0
- wypłata dywidendy 0 0 0 10 375
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 5 487 0 2 856
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych 0 7 781 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Wynik netto 10 639 10 639 13 268 13 268
zysk netto 10 639 10 639 13 268 13 268
strata netto 0 0 0 0
odpisy z zysku 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 94 809 94 809 84 170 84 170
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 94 809 94 809 76 389 76 389
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 9 665 10 639 8 401 13 268
Korekty razem 3 581 23 507 -3 531 -11 876
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 569 2 541 696 2 672
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 632 1 153 183 646
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -262 -1 019 23 -133
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 -57 -35 -95
Zmiana stanu rezerw -508 -1 151 1 303 1 505
Zmiana stanu zapasów 4 856 -1 494 5 207 -1 246
Zmiana stanu należności -83 450 -25 799 -69 734 -56 767
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 64 318 36 506 37 779 22 044
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 16 425 12 827 21 047 19 498
Inne korekty 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 246 34 146 4 870 1 392
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 315 1 222 130 568
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 74 75 152
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Z aktywów finansowych, w tym: 313 1 148 55 416
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 313 1 148 55 416
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 313 1 148 55 416
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Wydatki 32 1 734 735 2 145
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 1 734 735 2 145
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 283 -512 -605 -1 577
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 1 788 1 788 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
Kredyty i pożyczki 1 788 1 788 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Wydatki 44 122 23 10 451
Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 10 375
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
Odsetki 44 122 23 76
Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 744 1 666 -23 -10 451
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 15 273 35 300 4 242 -10 636
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15 211 35 362 4 105 -10 376
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -62 -62 -137 -260
Środki pieniężne na początek okresu 30 868 10 841 6 339 21 217
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 46 141 46 141 10 581 10 581
o ograniczonej możliwości dysponowania -285 446 -253 375
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
d1o078a

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 roku znajduje się w załączonym pliku.
Plik Opis
QUMAK_raport kwartalny za 2012Q04_Informacja dodatkowa_final.pdf Informacja dodtakowa do sprawozdania za IV Q 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a