Trwa ładowanie...
d2nyemc

QUMAK S.A. - Zawarcie ramowej umowy podwykonawczej o znaczącej wartości z Newind Sp. z o.o. (11/2...

QUMAK S.A. - Zawarcie ramowej umowy podwykonawczej o znaczącej wartości z Newind Sp. z o.o. (11/2014)

Share
d2nyemc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie ramowej umowy podwykonawczej o znaczącej wartości z Newind Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka", "Zamawiający") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisywana w trybie obiegowym Umowa ramowa zawarta z Newind Sp. z o.o. (dalej jako "Podwykonawca"). Przedmiotem Umowy, datowanej na 6 marca 2014 r., jest ustalenie zasad sprzedaży, dostawy i wdrożenia (instalacji i konfiguracji) sprzętu, przygotowania dokumentacji, przeprowadzenia szkoleń, przekazania licencji na oprogramowanie oraz udzielenie gwarancji i rękojmi w ramach realizowanego przez Qumak S.A. projektu na dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia, rozwoju oraz świadczenia innowacyjnych usług informatycznych w zakresie e-zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu. O zawarciu ww. umów Spółka informowała raportami bieżącymi nr 6/2014 oraz 7/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. W Umowie określono maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe Podwykonawcy na kwotę 32.906.374,54 zł netto, przy czym ostateczna
wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego. Termin realizacji pełnego zakresu przedmiotu Umowy podzielono na części a najpóźniejsza z nich zostanie zrealizowana do 29 sierpnia 2014 r. W odniesieniu do kar umownych Umowa przewiduje ich zapłatę przez Podwykonawcę m. in. w następujących przypadkach: - za opóźnienie w terminie realizacji poszczególnego etapu/dostawy Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia, - za opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, - za opóźnienie w sporządzeniu dokumentu lub zajęcia stanowiska w sprawie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do dokumentacji, w wysokości 0,003% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, - za opóźnienie w usunięciu wady w wysokości od 0,005% do 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie zależnie od rodzaju sprzętu lub
oprogramowania oraz kwalifikacji wady w kategorii usterka, błąd lub awaria - za opóźnienie w czasie reakcji Podwykonawcy w wyniku zgłoszonej wady w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia, - za opóźnienie w przedłożeniu raportów, na zasadach określonych w umowie, w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, - za opóźnienie w wymianie sprzętu na wolny od wad, 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia ponad termin wskazany przez Zamawiającego - za odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę oraz odstąpienie przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych na podstawie dowolnych postanowień Umowy nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia netto. Niezależnie od przewidzianych w umowie kar, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od
standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak S.A. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nyemc

| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 136 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata
2014-03-13 Jacek Suchenek Członek Zarządu Jacek Suchenek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nyemc

Podziel się opinią

Share
d2nyemc
d2nyemc