Trwa ładowanie...
dhecpw6

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (42/211)

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (42/211)

Share
dhecpw6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 211 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK-SEKOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu 6 grudnia 2011 r. doszło do podpisania Umowy pomiędzy Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o. a Qumak-Sekom SA. Przedmiotem ww. Umowy jest wykonanie remontu z nadbudową budynku, z przeznaczeniem go na centralną serwerownię, centrum nadzoru i pomieszczenia pionu ochrony informacji niejawnych dla Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, w ramach projektu modernizacji lotniska Modlin. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 16.424.312,15 zł netto. Termin wykonania prac określono na 31 maja 2012 r. Umowa przewiduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego w wartości brutto, m. in. za: zwłokę w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwłokę w usunięciu wad i usterek oraz w należytym wykonaniu przedmiotu umowy we wskazanym w Umowie terminie, przy czym w ostatnim przypadku kara może wynosić nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia. Ponadto, kara w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto
zostanie naliczona w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhecpw6

| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2011-12-07 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhecpw6

Podziel się opinią

Share
dhecpw6
dhecpw6