Trwa ładowanie...
d43xdm0

RAFAMET - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

RAFAMET - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d43xdm0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 99 072 107 369 23 527 25 726
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 468 5 968 824 1 430
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 679 4 997 399 1 197
Zysk (strata) netto 1 657 3 923 393 940
Zysk (strata) netto przypadajaca akcjonariuszom jednostki dominujacej 1 657 3 923 393 940
Całkowity dochód 1 767 3 596 420 862
Całkowity dochód przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej 1 767 3 596 420 862
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 6 379 -2 1 528
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 582 -9 770 138 -2 341
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 519 -2 319 -361 -556
Przepływy pieniężne netto razem -945 -5 710 -225 -1 368
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,38 0,91 0,09 0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,38 0,91 0,09 0,22
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 176 354 173 269 42 524 42 383
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 747 83 083 20 677 20 323
Zobowiązania długoterminowe 21 897 20 892 5 280 5 110
Zobowiązania krótkoterminowe 63 850 62 191 15 396 15 212
Kapitał własny 90 607 90 186 21 847 22 060
Kapitał zakładowy 43 187 43 187 10 414 10 564
Kapitał z przeliczenia -15 0 -4 0
Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 20,98 20,88 5,06 5,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,98 20,88 5,06 5,11
wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0,30 0,44 0,07 0,11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej 2013.pdf
SSF RAFAMET 2013.pdf
Oświadczeniezarządugrupy_1.pdf
Oświadczeniezarządugrupy_2.pdf
Raport Fabryka Obrabiarek Rafamet konsolid 2013.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK za 2013 r.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAMET | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 47-420 | | Kuźnia Raciborska | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Staszica 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0-36) 419 11 11 | | (0-36) 419 11 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | rafamet.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 639-000-15-64 | | 271577318 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2014-03-21 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Urszula Niedźwiedź Główny Księgowy - Prokurent Urszula Niedźwiedź

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0