Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości (10/2013)

RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości (10/2013)
Share
d1l86ej

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 26 marca 2013 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu dnia 15 marca 2013 r. hipotek ustanowionych na nieruchomości gruntowej w Grudziądzu, której właścicielem jest spółka zależna Emitenta Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: Progress XXI, Kredytobiorca), dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032286/2. Nieruchomość obejmuje działki gruntowe o nr 3/1, 3/3, 4/1 i 3/101 o łącznej powierzchni 18.299 m2 położone przy ul. Konarskiego w Grudziądzu. Wartość ewidencyjna przedmiotowej nieruchomości na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 9.071.490 PLN. Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności banku Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), wynikających z Umowy kredytu nr DY/12/0176 i DU/12/0177 zawartej dnia 25 lutego 2013 r. pomiędzy
Bankiem i Progres XXI (dalej: Umowa Kredytu). W dniu 25 lutego 2013 r. Bank udzielił na podstawie Umowy Kredytu Kredytobiorcy: a) Kredytu w kwocie nie przekraczającej 13.030.000 PLN, z przeznaczeniem na realizację Projektu zdefiniowanego w Umowie Kredytu na nieruchomości, o której mowa poniżej, oprocentowanego na warunkach określonych w Umowie Kredytu (dalej: Kredyt Budowlany), b) Kredytu w kwocie nie przekraczającej 3.100.000 PLN, z przeznaczeniem na należny podatek VAT naliczony w ramach realizowanego Projektu zdefiniowanego w Umowie Kredytu na nieruchomości, o której mowa poniżej, oprocentowanego na warunkach określonych w Umowie Kredytu (dalej: Kredyt VAT), c) Kredytu w kwocie nie przekraczającej 3.140.000 EUR, z przeznaczeniem na spłatę Kredytu Budowlanego, oprocentowanego na warunkach określonych w Umowie Kredytu (dalej: Kredyt Inwestycyjny). Kredyt został udzielony na sfinansowanie realizacji projektu budowy parku handlowego pn. Pasaż Wiślany w Grudziądzu o łącznej powierzchni użytkowej 5.238 m2.
Termin spłaty środków uzyskanych z transzy budowlanej i z transzy VAT upływa 30 listopada 2013 roku. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa 30 listopada 2018 roku. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu wraz ze wskazanymi w niej roszczeniami o opłaty, prowizje i koszty, zgodnie z ustaleniami Kredytobiorcy i Banku, będą ustanowione na rzecz Banku hipoteki: A) w zakresie Kredytu Budowlanego - do sumy 26.060.000 PLN, zabezpieczająca spłatę wierzytelności wynikających z zawartej z Bankiem Umowy Kredytu, B) w zakresie Kredytu VAT - do sumy do sumy 6.200.000 PLN, zabezpieczająca spłatę wierzytelności wynikających z zawartej z Bankiem Umowy Kredytu, C) w zakresie Kredytu Inwestycyjnego - do sumy do sumy 6.280.000 EUR, zabezpieczająca spłatę wierzytelności wynikających z zawartej z Bankiem Umowy Kredytu. Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisane hipoteki uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość hipotek przekracza równowartość 1 mln EUR. Według wiedzy
Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)
d1l86ej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2013-03-27 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej