Trwa ładowanie...
d2w7pis
d2w7pis
espi

RAWLPLUG - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

RAWLPLUG - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d2w7pis
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 639 479 619 716 152 646 147 166
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 819 30 044 5 924 7 135
Zysk (strata) brutto 14 888 15 894 3 554 3 774
Zysk (strata) netto 18 214 13 129 4 348 3 118
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 13 985 9 383 3 338 2 228
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 823 52 465 14 041 12 459
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 27 054) ( 24 722) ( 6 458) ( 5 871)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 16 349) ( 31 002) ( 3 902) ( 7 362)
Przepływy pieniężne netto, razem 15 421 ( 3 258) 3 681 ( 774)
Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,43 0,29 0,10 0,07
Aktywa razem 787 309 750 583 184 715 180 985
Zobowiązania długoterminowe 137 284 58 165 32 209 14 025
Zobowiązania krótkoterminowe 272 714 325 273 63 983 78 432
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 354 924 347 614 83 271 83 819
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 639 7 851
Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,90 10,68 2,56 2,57
Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy 1.01-31.12.2014 r. oraz 1.01-31.12.2013 r. Dane 'na dzień' przedstawiają dane na dzień 31.12.2014 r. oraz 31.12.2013 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport roczny SA-RS 2014 Grupa RAWLPLUG.pdf Raport roczny SA-RS 2014 Grupa RAWLPLUG S.A.
Sprawozdanie Zarządu SA-RS 2014 Grupa Rawlplug.pdf Sprawozdanie z działalności SA-RS 2014 Grupa RAWLPLUG S.A.
GKSA 2014 BSSF MSSF EMITENT OPN PL GTF.pdf Opinia audytora o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy RAWLPLUG S.A. za 2014 rok
GKSA 2014 BSSF MSSF EMITENT RAP PL GTF.pdf Raport audytora z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RAWLPLUG S.A. za 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
RAWLPLUG S.A.
(pełna nazwa emitenta)
RAWLPLUG Metalowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwidzyńska 6
(ulica) (numer)
71 32 60 100 71 37 26 111
(telefon) (fax)
info@rawlplug.com www.rawlplug.com
(e-mail) (www)
895-16-87-880 932098397
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
(podmiot uprawniony do badania)
d2w7pis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Radosław Koelner Prezes Zarządu
2015-03-20 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds. Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Anna Piotrowska - Kus Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2w7pis

Podziel się opinią

Share
d2w7pis
d2w7pis