Trwa ładowanie...
d23mv8v
espi

REDAN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

REDAN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d23mv8v
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Wybranie dane skonsolidowanego sprowazdania finansowego 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 305 193 261 742 72 747 64 767
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 455 1 042 -3 684 258
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -15 418 -989 -3 675 -245
Zysk (strata) netto -14 885 -659 -3 548 -163
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -16 761 722 -3 996 179
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 543 -7 222 1 083 -1 787
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 510 -9 483 -2 029 -2 347
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 532 2 106 3 226 521
Przepływy pieniężne netto, razem 9 565 -14 599 2 280 -3 612
Całkowity zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,62 0,03 -0,15 0,01
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE stan na 30.09.2012 stan na 31.12.2011 stan na 30.09.2012 stan na 31.12.2011
Aktywa razem 230 869 190 025 56 121 43 023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 172 956 115 350 42 043 26 116
Zobowiazania długoterminowe 25 454 15 853 6 187 3 589
Zobowiązania krótkoterminowe 140 375 92 451 34 123 20 932
Kapitał własny 57 913 74 675 14 078 16 907
Kapitał zakładowy 26 938 26 938 6 548 6 099
Liczba akcji 26 938 020 26 938 020 26 938 020 26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,15 2,81 0,52 0,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 737 77 219 24 015 19 107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 545 1 093 607 270
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 481 4 424 -1 307 1 095
Zysk (strata) netto -5 553 3 666 -1 324 907
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 079 3 699 -972 915
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 996 -3 481 -476 -861
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 201 -320 3 147 -79
Przepływy pieniężne netto, razem 7 126 -102 1 699 -25
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,21 0,14 -0,05 0,03
WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A. W tys zł W tys EUR
stan na 30.09.2012 stan na 31.12.2011 stan na 30.09.2012 stan na 31.12.2011
Aktywa razem 145 207 120 913 35 298 27 376
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 666 34 819 15 719 7 883
Zobowiazania długoterminowe 22 577 14 885 5 488 3 370
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 479 19 538 10 083 4 424
Kapitał własny 80 542 86 094 19 578 19 492
Kapitał zakładowy 26 938 26 938 6 548 6 099
Liczba akcji 26 938 020 26 938 020 26 938 020 26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,99 3,20 0,73 0,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Powyższe dane finansowe za III kwartał 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku – 4,4168 PLN / EUR, i na dzień 28 września 2012 roku - 4,1138 PLN/EUR.− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią - arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2012 roku) – 4,1948 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2011 roku) – 4,0413 PLN / EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanieskonsolidowane3q12_v2.pdf skonsolidowanie sprawozdanie GK REDAN za III kw.2012
sprawozdaniejednostkowe3q12.pdf jednostkowe sprawozdanie Redan SA za III kw. 2012
Informacja dodatkowa 3q2012_v2.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-06-30 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-11-08
REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDAN Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
94-250 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żniwna 10/14
(ulica) (numer)
042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70
(telefon) (fax)
redan@redan.com.pl www.redan.com.pl
(e-mail) (www)
725-10-17-332 471127885
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-08 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23mv8v

Podziel się opinią

Share
d23mv8v
d23mv8v