Trwa ładowanie...
d20vhlc
espi

REGNON S.A. - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. (1/2015)

REGNON S.A. - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. (1/2015)

Share
d20vhlc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REGNON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z przepisem § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z dn. 28 stycznia 2014 r.) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice?Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 grudnia 2014 roku o zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 18/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku. Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.720.400,00 zł i dzieli się na 477.204.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Emitenta
wynosi 477.204.000. Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 10) 41.783.776 (czterdzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy
tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, 11) 8.216.224 (osiem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, 12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, 16) 23.544.930 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L, 17) 208.000.108 (dwieście osiem milionów sto osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, 18) 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłe na okaziciela serii U. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vhlc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 322075600 | | +48 322075603 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | regnon@regnon.com | | www.regnon.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2015-01-14 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20vhlc

Podziel się opinią

Share
d20vhlc
d20vhlc