Trwa ładowanie...
d3jfgu2

RELPOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

RELPOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d3jfgu2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
DANE ZE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 109 354 105 362 26 104 25 021
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 550 5 587 1 802 1 327
Zysk (strata) brutto 7 267 5 552 1 735 1 318
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 658 3 650 1 351 867
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 246 8 077 2 207 1 918
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 882 -6 731 -927 -1 598
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 723 -6 072 -1 127 -1 442
Przepływy pieniężne netto, razem 641 -4 726 153 -1 122
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 31.12.2014 Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 Na 31.12.2013
Aktywa razem 95 902 91 454 22 500 22 052
Zobowiązania długoterminowe 6 770 8 125 1 588 1 959
Zobowiązania krótkoterminowe 18 526 14 067 4 346 3 392
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 69 354 67 308 16 271 16 230
Kapitał zakładowy 48 046 48 046 11 272 11 585
POZOSTAŁE
Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Zysk netto zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,62 0,42 0,15 0,10
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,62 0,42 0,15 0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,22 7,00 1,69 1,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,22 7,00 1,69 1,69
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,25 0,37 0,06 0,09
DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO RELPOL S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 237 86 080 22 495 20 442
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 974 4 077 1 187 968
Zysk (strata) brutto 5 442 4 767 1 299 1 132
Zysk (strata) netto 4 633 3 749 1 106 890
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 660 7 751 2 067 1 841
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 304 -6 037 -789 -1 434
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 262 -5 576 -1 017 -1 324
Przepływy pieniężne netto, razem 1 094 -3 862 261 -917
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 31.12.2014 Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 Na 31.12.2013
Aktywa razem 89 897 83 592 21 091 20 156
Zobowiązania długoterminowe 6 822 8 311 1 600 2 004
Zobowiązania krótkoterminowe 16 528 10 943 3 878 2 639
Kapitał własny 66 547 64 338 15 613 15 514
Kapitał zakładowy 48 046 48 046 11 272 11 585
POZOSTAŁE
Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,48 0,39 0,11 0,09
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,48 0,39 0,11 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,93 6,70 1,62 1,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,93 6,70 1,62 1,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,25 0,37 0,06 0,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowane GK Relpol za IV kw 2014.pdf Raport skonsolidowany za IV kw. 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfgu2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELPOL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELPOL | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 68-200 | | Żary | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul.11 listopada | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-68) 47 90 800 | | (0-68) 374 38 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relpol@relpol.com.pl | | www.relpol.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-70-76 | | 970010355 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Rafał Gulka Prezes Zarządu
2015-02-26 Tomasz Grabczan Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfgu2

Podziel się opinią

Share
d3jfgu2
d3jfgu2