Trwa ładowanie...
d36bbx6
espi

RESBUD - Informacja dotycząca transakcji przeniesienia własności akcji RESBUD S.A. (23/2011)

RESBUD - Informacja dotycząca transakcji przeniesienia własności akcji RESBUD S.A. (23/2011)
Share
d36bbx6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca transakcji przeniesienia własności akcji RESBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 12.07.2011 r. do siedziby spółki wpłynęło następujące pismo w sprawie transakcji przeniesienia własności akcji RESBUD S.A.: pismo z dnia 08.07.2011 r. kierowane do Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie do wiadomości RESBUD S.A. w Rzeszowie o następującej treści: " ZAWIADOMIENIE. Niniejszym działając w imieniu Dipendu Holdings Limited, spółki prawa cypryjskiego, zarejestrowanej w cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem HE 287907 (zwanej dalej "Dipendu"), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539) informuję, iż w związku z zawarciem w dniu 28 czerwca 2011 r. między Jerzym Noworytą a Dipendu umowy przenoszącej własność 43.372 (czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji serii A Resbud S.A., spółki prawa polskiego, z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem Al. Gen.
Leopolda Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów, Polska (zwanej dalej ?Spółką), Dipendu posiada 43.372 (czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 5,16 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 5,16 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed zawarciem umowy z dnia 28 czerwca 2011 r. Dipendu nie posiadała akcji Spółki". Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-206 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Gen. L. Okulickiego 18
(ulica) (numer)
0-17 8622448 0-17 8623 995
(telefon) (fax)
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
(e-mail) (www)
813-02-67-303 690294174
(NIP) (REGON)
d36bbx6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Anna Sobol Dyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu
2011-07-12 Przemysław Federowicz Dyrektor Operacyjny / Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6