Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno
espi

ROBYG S.A. - Raport roczny R 2014

ROBYG S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d2q4pno
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 76 058 119 381 18 155 28 350
Zysk brutto z podstawowej działalności operacyjnej 36 382 41 379 8 685 9 826
Zysk z działalności operacyjnej 24 698 34 254 5 895 8 134
Zysk brutto 26 600 36 336 6 350 8 629
Zysk netto z działalności kontynuowanej 30 683 28 644 7 324 6 802
Zysk netto za okres 30 683 28 644 7 324 6 802
Kapitał własny 545 313 533 774 127 939 128 707
Zobowiązania długoterminowe 252 449 207 615 59 228 50 061
Zobowiązania krótkoterminowe 59 665 55 910 13 998 13 481
Aktywa trwałe 558 280 554 201 130 981 133 633
Aktywa obrotowe 299 147 243 098 70 184 58 617
Suma aktywów 857 427 797 299 201 165 192 250
Wybrane dane finansowe prezentowane w powyższej tabeli przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za 2014 rok - 4,1893 PLN/EUR, zaś za rok 2013 - 4,2110 PLN/EUR, - pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 PLN/EUR, zaś na 31 grudnia 2013 roku 4,1472 PLN/
Wybrane dane finansowe prezentowane w powyższej tabeli przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za 2014 rok - 4,1893 PLN/EUR, zaś za rok 2013 - 4,2110 PLN/EUR, - pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 PLN/EUR, zaś na 31 grudnia 2013 roku 4,1472 PLN/
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
4q 2014 List Prezesa.pdf ROBYG S.A. List Prezesa 2014
4q 2014 PL RSA standalone oświadczenia Zarządu .pdf ROBYG S.A. Oświadczenia Zarządu 2014
4q 2014 PL RSA standalone_final.pdf ROBYG S.A. Sprawozdanie FInansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014
14 RSA long-form report.pdf ROBYG S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania
14 RSA opinion.pdf ROBYG S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Rzeczypospolitej 1
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
d2q4pno

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Zbigniew Okoński Artur Ceglarz Eyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Danuta Staromłyńska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno