Trwa ładowanie...
d31vuzu

Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić rozwój sieci szerokopasmowych

Usunięcie barier administracyjnych i prawnych w procesie inżynieryjno-budowlanym przy budowie sieci szerokopasmowych, a także przyspieszenie i obniżenie kosztów budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych - to cel projektu przyjętego we wtorek przez rząd.

Share
d31vuzu

Projekt noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przygotowany przez ministerstwo cyfryzacji, ma również wdrożyć przepisy dyrektywy nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Wśród celów wskazano także wykonanie zaleceń wynikających z raportu NIK - "Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej" z 30 października 2015 r.

Zdaniem autorów projektu zlikwidowanie barier inwestycyjnych i obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych będzie możliwe przez intensywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, lepszą współpracę w zakresie planowania prac inżynieryjno-budowlanych oraz usunięcie przeszkód w dostępie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budynków i infrastruktury w budynkach.

Nowe regulacje, zapewniając uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego, mają ułatwić budowę sieci szerokopasmowych, w tym realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki z tego programu mogą wynieść ponad 1 mld euro. Według pomysłodawców noweli pomoc ta powinna trafić przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych na wsparcie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, które zapewnią dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 30 Mb/s i większej. Przewidziano także rozwiązania prawne, które operatorom telekomunikacyjnym ułatwią realizację inwestycji niezbędnych do organizacji Światowych Dni Młodzieży.

d31vuzu

Jak uzasadnia resort cyfryzacji, bez zmiany przepisów trudno będzie osiągnąć cele przyjęte w Narodowym Planie Szerokopasmowym i Europejskiej Agendzie Cyfrowej (EAC). Według EAC do 2013 r. wszyscy Europejczycy mieli mieć dostęp do podstawowych połączeń szerokopasmowych, a do 2020 r. - powinni mieć możliwość dostępu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s, ponadto przynajmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych ma mieć możliwość dostępu o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.

Projekt przewiduje także rozszerzenie kręgu podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy wykorzystają ją do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Po zmianach będą do tego zobowiązani np. zarządzający terenami kolejowymi. Obowiązek ten od 2010 r. dotyczy przedsiębiorstw energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Przewidziano także obowiązek przekazywania informacji przez te podmioty o posiadanej infrastrukturze technicznej, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w celu zaplanowania przez niego budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Proponuje się również wprowadzenie obowiązkowej jawności części danych zbieranych w ramach inwentaryzacji przeprowadzanej corocznie przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dotyczy to m.in. danych o podmiocie posiadającym infrastrukturę lub świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego internetu w danej lokalizacji oraz informacji o tej lokalizacji.

Przewidziano także utworzenie odrębnego Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (PIT)
, prowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zadaniem PIT będzie udzielanie m.in. informacji dotyczących procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze technicznej. Dostęp do tych informacji będzie za pośrednictwem strony internetowej, a ich gromadzenie nastąpi w bazie danych w systemie teleinformatycznym. Udostępnianie danych z PIT będzie nieodpłatne.

d31vuzu

Zaproponowano także wprowadzenie obowiązku wyposażania m.in. budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeżeli nie jest on w nią wyposażony, a jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie.

Według nowych przepisów prezes UKE mógłby określić w decyzji, tzw. ramowe warunki dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oraz umieszczenia na niej obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Decyzje te byłyby wiążące dla nadleśniczych, zarządców terenów zamkniętych, właścicieli (zarządców) co najmniej 10 budynków wielorodzinnych (chodzi o spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe).

Zdaniem autorów projektu zmiany te wpłyną na przyspieszenie negocjacji z tymi podmiotami oraz zmniejszenie kosztów zawieranych umów o dostęp do nieruchomości.

Projekt noweli przewiduje także obowiązek koordynacji robót budowlanych. Przedsiębiorca telekomunikacyjny mógłby budować szybką sieć telekomunikacyjną w tym samym czasie i w tym samym miejscu co inny podmiot realizujący własną inwestycję ze środków publicznych. Wprowadzono także obowiązek informowania, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o planowanych w terminie 6 miesięcy robotach budowlanych finansowanych ze środków publicznych.

d31vuzu

Przewidziano także inne zmiany ustawowe: Skrócenie terminu na wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej z 65 do 45 dni oraz wprowadzenie nowych zasad ponoszenia kosztów przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, a nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji o lokalizacji. Wprowadzono obowiązek udostępniania kanałów technologicznych w decyzji administracyjnej, a nie jak dotychczas na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

Nowela wprowadziłaby także obowiązek przeprowadzenia, na uzasadniony wniosek jednostki samorządu terytorialnego, kontroli w zakresie pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych. Przewiduje też możliwość rozpoczęcia użytkowania instalacji radiokomunikacyjnych w momencie zgłoszenia jej organowi ochrony środowiska, jeżeli przekazana dokumentacja potwierdza utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych.

Większość nowych rozwiązań miałaby wejść w życie 1 lipca 2016 r.

d31vuzu

Podziel się opinią

Share
d31vuzu
d31vuzu