Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

SCO-PAK S.A. - Odwołanie Członka Zarządu (14/2014)

SCO-PAK S.A. - Odwołanie Członka Zarządu (14/2014)
Share
d2xd9g8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SCO-PAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie Członka Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SCO-PAK S.A. ( ?Spółka?,?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22 października 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu pana Michała Kończaka z dniem podjęcia uchwały. W uzasadnieniu Rada Nadzorcza wskazała: Powołując na członka Zarządu pana Michała Kończaka i powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza oczekiwała przygotowania modelu pozyskania finansowania Spółki oraz przeprowadzenia działań mających na celu zmianę struktury finansowania i pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność Spółki. Przedstawiona informacja dotycząca bieżącego zadłużenia spółki i model finansowania w opinii Rady Nadzorczej jest opisem stanu faktycznego i nie stanowi rozwiązania dla finansowania bieżącej działalności Spółki. Dodatkowo Rada Nadzorcza oceniła, iż Wiceprezes nie podjął skutecznych działań lub spotkań mających na celu pozyskanie finansowania Spółki. Rada Nadzorcza powierzając panu
Michałowi Kończak funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oczekiwała wykorzystania nowatorskich narzędzi finansowania, których znajomość wynikała z doświadczenia zawodowego Wiceprezesa. Dodatkowo Rada Nadzorcza negatywnie oceniła zaangażowanie w prace Spółki w stosunku do potrzeb Spółki i powierzonych obowiązków. W opinii Rady Nadzorczej pan Michał Kończak nie spełnił oczekiwań Spółki w zakresie pozyskania finansowania. Przedstawione informacje analityczne i brak skutecznych działań w zakresie pozyskania finansowania, powodują, że w krótkim okresie sytuacja finansowa Spółki nie ulegnie zmianie i przez to nie stanowią one wypełnienia zadań wskazanych przez Radę Nadzorczą dla pana Michała Kończak, Wiceprezesa Zarządu, przy powołaniu go na członka Zarządu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-383 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 28
(ulica) (numer)
+48 82 565 40 17 +48 82 565 47 57
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
563-15-88-270 110150964
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8