Trwa ładowanie...
d2ih3zn

SECO/WARWICK S.A. - Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej (10/2015)

SECO/WARWICK S.A. - Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej (10/2015)

Share
d2ih3zn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 03.02.2015 roku zawarł umowę kredytową z mBank S.A., z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z umową Bank udzielił Kredytobiorcy kredyt inwestycyjny w kwocie 41.250.000 PLN. Kredyt zostaje udzielony na sfinansowanie zakupu maksymalnie 1.500.000 akcji własnych Emitenta, zgodnie z programem ustanowionym na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 października 2014 roku. Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu do 31 grudnia 2015 roku, natomiast spłata kredytu winna nastąpić do 31 stycznia 2020 roku. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku określoną w Umowie. Kredytobiorca zobowiązuje się ustanowić na rzecz Banku następujące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań z tytułu Umowy Kredytu: (a) Hipotekę łączną na: 1) nieruchomościach zlokalizowanych w Świebodzinie przy ulicy Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin nr KW1306 2)
nieruchomościach zlokalizowanych w Świebodzinie przy ulicy Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin nr KW41410 3) nieruchomościach zlokalizowanych w Świebodzinie przy ulicy Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin nr KW9444 4) nieruchomościach zlokalizowanych w Świebodzinie przy ulicy Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin nr KW9562 5) nieruchomościach zlokalizowanych w Świebodzinie przy ulicy Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin nr KW19319 6) nieruchomościach zlokalizowanych w Świebodzinie przy ulicy Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin nr KW39300 7) nieruchomościach zlokalizowanych w Świebodzinie przy ulicy Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin nr KW40641 8) nieruchomościach zlokalizowanych w Świebodzinie przy ulicy Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin nr KW20800 9) nieruchomościach zlokalizowanych w Świebodzinie przy ulicy Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin nr KW9507 (b) Poręczenie SECO/WARWICK EUROPE Spółki z o.o. udzielone na kwotę 41.250.000,-PLN, (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na
podstawie oświadczenia z dnia 03 lutego 2015 roku, ważne do 30 grudnia 2022 roku, (c) Blokadę papierów wartościowych zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku SA. Zabezpieczenie będzie sukcesywnie zwalniana przez Bank w przypadku umorzenia akcji lub przeznaczenia ich na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych kadry menadżerskiej. Umowa nie przewiduje znaczących kar umownych. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby oddziału Banku. Pozostałe warunki umowy ustalone przez strony nie odbiegają od standardów rynkowych. Łączna wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych SECO/WARWICK S.A. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ih3zn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sobieskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ih3zn

Podziel się opinią

Share
d2ih3zn
d2ih3zn