Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zmiana statutu Funduszu (7/...

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zmiana statutu Funduszu (7/2013)
Share
d27t0al

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Fundusz niniejszym infomuje o zmianach statutu przyjętych w dniu 12 marca 2013r. a) w art. 2 „Definicje i skróty” definicja „Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat” otrzymuje brzmienie: "Oznacza emitowane przez Fundusz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym".Zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Towarzystwo informuje równocześnie o uchwaleniu zmian statutu wymagających zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, które wykazane są wyłącznie w celu informacyjnym:b) art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Po spełnieniu warunku określonego w art. 27 ust. 2 Towarzystwo podejmuje decyzję o wykupie Certyfikatów."c) art. 27 otrzymuje brzmienie: Wykup Certyfikatów 1. Fundusz może wykupywać Certyfikaty. Wykup Certyfikatów następuje automatycznie po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Wykup Certyfikatów, o którym mowa w zd. 2 niniejszego ustępu, następuje na koniec każdego kwartału każdego roku kalendarzowego trwania Funduszu. 2. Jeżeli osiągnięty zostanie przez Fundusz Znaczący
Wpływ z Lokat, Fundusz dokona wykupu Certyfikatów. W tym celu Towarzystwo zgodnie z art. 26 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu, podejmie decyzję o wykupie Certyfikatów w celu ich umorzenia. W takim przypadku Towarzystwo określi Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na podstawie najbliższej, kwartalnej wyceny Aktywów Funduszu. 3. Maksymalna liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu uzależniona będzie od ilości środków pieniężnych pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu w wyniku uzyskania Wpływów z Lokat pomniejszonych o kwotę równą sumie zobowiązań Funduszu w Dniu Wykupu, których termin wymagalności przypada w terminie sześciu miesięcy, licząc od Dnia Wykupu. Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu będzie ustalona w oparciu o podzielenie tej kwoty przez Wartość Aktywów Netto na Certyfikat przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia Funduszowi niezbędnej płynności.4. Cena wykupu Certyfikatu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, według wyceny Aktywów Funduszu z
Dnia Wykupu. 5. Fundusz poinformuje w trybie art. 36 ust. 5 Statutu o ilości wykupywanych Certyfikatów oraz ich wartości. 6. Środki z tytułu wykupu zostaną przekazane na rachunek papierów wartościowych za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub na rachunek Sponsora, jeśli Uczestnik nie posiada rachunku wyżej wymienionego. Wypłata środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z procedurą określoną w szczegółowych zasadach działania KDPW. Fundusz postawi do dyspozycji KDPW w piątym Dniu Roboczym następującym po Dniu Wykupu do godziny 11:30 kwotę świadczeń przeznaczoną na wypłaty dla Uczestników na wskazany przez KDPW rachunek pieniężny bądź bankowy. Kwota stanowiąca zapłatę ceny wykupu Certyfikatów zostanie przelana przez KDPW na rachunek bankowy bądź rachunek pieniężny służący obsłudze rachunku papierów wartościowych Uczestnika. 7. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa." |
| |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 7 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-03-12
Nazwa podmiotu: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: Zmiana statutu Funduszu
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Beata Kielan Prezes Zarządu
2013-03-12 Tomasz Kołodziejak Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al