Trwa ładowanie...
d26ubms

SELENA FM S.A. - Nabycie aktywów znacznej wartości przez podmiot zależny (28/2011)

SELENA FM S.A. - Nabycie aktywów znacznej wartości przez podmiot zależny (28/2011)

Share
d26ubms

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów znacznej wartości przez podmiot zależny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Selena FM S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 23 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Virgo Project sp. z o.o., podmiotu w którym 100 % udziałów posiada Selena S.A. (podmiot w 100 % zależny od Emitenta) [Spółka], podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 128 585 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 2 571 700 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Nominalna wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym odzwierciedla wartość rynkową składników majątkowych wchodzących w skład wniesionej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wartość firmy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną w całości pokryte przez spółkę Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu wkładem niepieniężnym w postaci funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo
wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Intellectual Property Management (IPM) o wartości 128 585 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zorganizowana część przedsiębiorstwa Intellectual Property Management (IPM) stanowi samodzielny zespół składników materialnych i niematerialnych oraz obejmuje odpowiednie zasoby ludzkie i realizuje kompleksowe funkcje (w kraju i za granicą) zarządzania własnością intelektualną Grupy Kapitałowej Selena oraz ściśle z tym związany pakiet usług towarzyszących/pomocniczych ? usługi marketingowe i usługi komunikacji internetowej/zarządzania domenami. Elementem wkładu niepieniężnego są również wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Intellectual Property Management (IPM) kluczowe aktywa, tj. marki (znaki towarowe, rodziny znaków towarowych) "TYTAN", "Artelit", "HAUSER", "POLYFIX", "Super Plus", których wycena została dokonana przez niezależny podmiot zewnętrzny zajmujący się profesjonalną wyceną
majątku. Po zarejestrowaniu emisji nowych udziałów Selena S.A. będzie posiadać 100 % udziału w kapitale zakładowym Virgo Project oraz 100 % głosów w Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Kryterium będące podstawą przekazania niniejszego raportu stanowi wartość wkładu pieniężnego, za który obejmowane są nowe udziały, przekraczająca 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ubms

| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | selenafm@selena.pl | | www.selenafm.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Jarosław Bieniuk Prezes Zarządu
2011-11-24 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ubms

Podziel się opinią

Share
d26ubms
d26ubms