Trwa ładowanie...
d3j3zu0

SELENA FM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S....

SELENA FM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 31 stycznia 2012 r. (3/2012)

Share
d3j3zu0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 31 stycznia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 31 stycznia 2012 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Domareckiego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 17.977.734. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,11 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.977.734, w tym: głosów "za" 21.977.734, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z
siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: - Jacek Olszański - Mirosław Durkacz Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 17.977.734. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,11 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.977.734, w tym: głosów "za" 21.977.734, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Selena FM S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Selena FM S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena 10. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 17.977.734. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,11 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.977.734, w tym: głosów "za" 21.977.734, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Selena FM S.A. § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Selena FM SA niniejszym powierza Zarządowi Spółki nabycie akcji własnych Spółki i upoważnia Zarząd Selena FM SA do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach oraz w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Niniejsze upoważnienie obejmuje również prawo do podejmowania przez Zarząd Selena FM SA wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu nabycie akcji własnych Spółki. 2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 3. Spółka przeznacza na nabycie akcji środki w kwocie nie większej niż wysokość utworzonego w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitału rezerwowego. 4. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji do dnia 30 czerwca 2014 roku, jednakże nie dłużej niż do momentu wyczerpania przeznaczonych na nabycie akcji środków. 5. Zarząd Spółki jest uprawniony do zakończenia
skupu akcji przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej uchwały, w tym również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, a także może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. 6. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji własnych po cenie za jedną akcję nie niższej niż nominalna wartość akcji, tj. 0,05 zł (słownie: pięć groszy) oraz nie wyższej niż 8,00 zł (słownie: osiem złotych), przy uwzględnieniu, że: a) łączna wartość nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, b) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. 7. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w granicach niniejszej uchwały, w szczególności ostatecznej liczby akcji, które mają być nabyte, sposobu, ceny oraz terminu ich nabycia. Rada Nadzorcza może powierzyć Zarządowi Spółki wykonanie części lub całości tych zadań. 9. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone: a) do zaoferowania do nabycia wybranym kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena, natomiast b) w przypadku, gdy nabyte przez Spółkę akcje nie zostaną nabyte przez osoby objęte Programem, akcje zostaną przeznaczone do (i) dalszej sprzedaży na rzecz podmiotów lub osób nie objętych ww. Programem lub (ii) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub restrukturyzacji lub (iii) do umorzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 17.977.734. Udział tych akcji w
kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,11 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.977.734, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 389.734, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Selena FM S.A. § 1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z podjęciem oraz w celu realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4, tworzy w Spółce celowy kapitał rezerwowy w wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) i przenosi na ten kapitał środki z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). 2. Środki z celowego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4. § 2 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 17.977.734. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,11 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.977.734, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 389.734, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena S.A. (dalej również: Spółka) postanawia wprowadzić Program motywacyjny dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena (dalej również: Program), w celu realizacji ww. założeń oraz umożliwienia kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki (dalej również: Uprawnieni) nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w Programie. 2. Akcje, których nabycie będzie zaoferowane Uprawnionym w ramach Programu (dalej
również: Akcje), zostaną pozyskane w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w trybie art. 362 § 1 pkt 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych. 3. W ramach Programu Spółka zaoferuje Uprawnionym łącznie nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji. 4. Program opierać się będzie na zaoferowaniu Uprawnionym nabycia Akcji w terminach określonych w Programie oraz pod warunkiem realizacji określonych w ramach Programu założeń, które zostaną przedstawione Uprawnionym przed przystąpieniem przez nich do Programu. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych parametrów Programu w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz w wykonaniu założeń programu. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki określi: a. listę Uprawnionych, b. ilość Akcji jaka może zostać zaoferowana każdemu z Uprawnionych, c. cenę Akcji oraz termin i sposób jej
uiszczenia, d. warunki od ziszczenia których uzależnione będzie nabycie Akcji, 6. Realizacja Programu nastąpi w terminie od dnia 01.02.2012 r. do 31.12.2016 r. Oceny spełnienia warunków Programu dokona Rada Nadzorcza Spółki nie później niż w terminie do 30.09.2016 r. 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu. Rada Nadzorcza Spółki może udzielić dalszego upoważnienia jednej lub większej liczbie osób spośród swego grona lub spoza niego, do dokonywania takich czynności. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 17.977.734. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,11 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.977.734, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 389.734, głosów "wstrzymujących się" 0. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 31
stycznia 2012 roku nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | selenafm@selena.pl | | www.selenafm.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jarosław Michniuk Prezes Zarządu
2012-01-31 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

Podziel się opinią

Share
d3j3zu0
d3j3zu0