Trwa ładowanie...
d3ut97k
espi

SERINUS ENERGY INC. - Informacje na temat wyniki wyników testów odwiertu Winstar-13 w Tunezji (16 ...

SERINUS ENERGY INC. - Informacje na temat wyniki wyników testów odwiertu Winstar-13 w Tunezji (16/2015)
Share
d3ut97k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje na temat wyniki wyników testów odwiertu Winstar-13 w Tunezji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej (?) Kierownictwo Serinus Energy Inc. (?Serinus?, ?SEN? lub ?Spółka?) (notowana na TSX i GPW pod symbolem SEN) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywane sąuje informację informacje o postępie prac nad odwiertem Winstar-13 (?WIN-13?) na polu Sabria w centralnej Tunezji. Test produkcyjny odwiertu WIN-13 rozpoczęto 28 kwietnia br., wykorzystując wyposażenie eksploatacyjne otworu, po czym 5 maja br. odwiert został podłączony do rurociągu. Wydobyto ?podobnie jak na pozostałej części pola - ropę lekką o gęstości 41,5?API wraz z gazem towarzyszącym. Podsumowanie danych uzyskanych w testach: Dane z testów Winstar-13 za okres do piątku, 8 maja br. Z pierwszych 24 godz. / Średnie wartości uzyskane do ww. daty / Z ostatnich 24 godz. Ropa (bbl/d): 90 / 147 / 138 Gaz (Mcf/d): 240 / 298 / 307 Boe (boe/d): 130 / 197 / 189 Wydatek wody (proc.): 73 / 39 / 19 Ciśnienie głowicowe dynamiczne (psi): 233 / 250 / 403 Początkowo przypływ stanowiła
głównie woda oraz ciecz wykorzystana do opróbowania odwiertu, które zostały zatłoczone do formacji podczas wiercenia oraz opróbowania. Wydatek wody stale obniżał się aż do obecnego poziomu 19 proc. Obecne pozyskiwanie ropy oscyluje w granicach 125-175 bbl/d przy wykładniku gazowym 2.200 ft3 na bbl i ciśnieniu głowicowym dynamicznym 403 psi. Zdaniem Kierownictwa wyniki wstępnej produkcji są poniżej oczekiwań. Obserwowane ciśnienie różni się znacząco w porównaniu do danych z pierwszego tygodnia eksploatacji Winstar-12bis w grudniu 2014 r., w trakcie którego uzyskano 553 bbl/d ropy, a średnie ciśnienie głowicowe dynamiczne wynosiło 2.550 psi. Kierownictwo uważa, że na taką dysproporcję wpływ miało zarazem uszkodzenie otworu oraz swoista niedrożność rurek. Ocena ta opiera się na następujących przesłankach: - Ciśnienie w przestrzeni pierścieniowej w WIN-13 wynosiło średnio 1.700-1.800 psi. Wskazuje to na niedrożność w rurach wydobywczych, ponieważ straty wynikające z tarcia, z którymi trzeba liczyć się przy takim
poziomie wydobycia, nie tłumaczą tak dużej różnicy między ciśnieniem w rurkach wydobywczych i przestrzenią pierścieniową na głowicy odwiertu. - Przed opróbowaniem otworu, które poprzedzało demontaż urządzenia wiertniczego, przez szereg dni prowadzono jego łyżkowanie w celu dotarcia i usunięcia korka z rurek wydobywczych. Uzyskany materiał podczas łyżkowania stanowił mieszankę płuczki wiertniczej, barytu oraz blokatorów (LCM) z niewielką ilością piasku pochodzącego z warstwy produkcyjnej. Zdaniem Kierownictwa właśnie taka mieszanka materiału spowodowała znaczne uszkodzenie otworu i hamuje przypływ ropy ze złoża. W celu rozwiązania tych problemów Spółka przygotowuje obecnie program prac, przewidujący użycie chemicznych rozpuszczalników oraz zastosowanie urządzenia typu coiled tubing. Potrzebny sprzęt i materiał są dostępne w kraju, a wyniki testów laboratoryjnych zastosowanego rozpuszczalnika w reakcji z płuczką wiertniczą z obydwu odwiertów WIN-13 i WIN-12bis są bardzo zachęcające. Oczekuje się, że prace
ruszą w drugiej połowie maja. Do tego czasu prowadzone będzie wydobycie w celu sprawdzenia czy otwór będzie się dalej samoczynnie oczyszczał. Pole Sabria zajmuje obszar ok. 11.250 akrów. Właścicielem 45 proc. pola i jego operatorem jest Winstar Tunisia B.V. ? spółka w pełni zależna Serinus. Pozostałe 55 proc. należy do tunezyjskiej naftowej spółki państwowej Entreprise Tunisienne D?Activites Pétroli?res (?ETAP?). Uwaga: Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji boe, gdzie 6 Mcf gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy. Wyniki testów mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych długoterminowych wyników produkcji i ostatecznych odkryć. Dane z testów zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wstępne, dopóki nie zostaną wykonane ostateczne analizy ciśnienia przepływu.
Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 16/2015 Date: 2015-05-11 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Tunisia: Winstar-13 Test Results Legal basis: other regulations Content: Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published an update on the Winstar-13 (“WIN-13”) well in Sabria Field in central Tunisia. Production testing of WIN-13 commenced on April 28, 2015, initially through on-site equipment, and was switched into the flowline on May 5th. It is producing 41.5ºAPI light oil and solution gas, consistent with the rest of the field. The test data to date is summarized below: Winstar-13 Test Data to Friday, May 8, 2015 _ First 24 hrs / Average to Date / Last 24 hrs _ Oil (bbl/d): 90 / 147 / 138 Gas (Mcf/d): 240 / 298 / 307 Boe (boe/d): 130 / 197 / 189 Water Cut (%): 73 / 39 / 19 Flowing Wellhead Pressure (psi): 233 / 250 / 403 Initial
flow was mostly water as drilling and completion fluids that had been lost to the formation during those operations were recovered. The water cut has dropped continuously since then to its current level of 19%. The current oil rate is fluctuating between 125 – 175 bbl/d with a gas-oil ratio of 2,200 ft3 per bbl and a flowing wellhead pressure of 403 psi. Management is of the opinion that these initial production rates are below expectations. In contrast, the Winstar-12bis well averaged 553 bbl/d at a flowing wellhead pressure of 2,550 psi during its first week of production in December 2014. Management believes that this disparity is due to a combination of wellbore damage and some type of obstruction in the tubing string. This assessment is based on: - The casing pressures on WIN-13 have been varying between 1,700 – 1,800 psi. This indicates obstruction in the tubing since the friction losses normally expected at these production rates cannot account for this large a difference between the tubing and casing
pressures at the wellhead. - Prior to opening the well for testing, several days of bailing were required in order to reach and remove the plug set in the tubing before the drilling rig moved off. The material recovered during bailing operations was a combination of drilling mud, barite and lost circulation material, with small amounts of formation sand. Management believes that this same combination of material is resulting in significant wellbore damage and inhibiting reservoir inflow. The Company is currently preparing a work program using chemical solvents and coiled tubing to address these issues. The requisite equipment and materiel is available in country, and laboratory tests of the solvent on drilling mud samples from both WIN-13 and WIN-12bis have been very encouraging. Operations are expected to commence in mid to late May. In the interim, the well will remain on production to see if it will continue to clean up incrementally on its own. The Sabria Field covers approximately 11,250 acres and is
45% owned and operated by Winstar Tunisia B.V., a wholly-owned subsidiary of Serinus. The other 55% is owned by the Tunisian state oil company, Entreprise Tunisienne D’Activites Pétrolières (“ETAP”). Cautionary Statements: BOEs may be misleading, particularly if used in isolation. A BOE conversion ratio of 6 Mcf:1 bbl is based on an energy equivalency conversion method primarily applicable at the burner tip and does not represent a value equivalency at the wellhead. Test results are not necessarily indicative of long-term performance or of ultimate recovery. The test data contained herein is considered preliminary until full pressure transient analysis is complete. This text contains selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company in Canada (country of its registered office ) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the
entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | | |
| | | | |

d3ut97k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
- - -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ut97k

Podziel się opinią

Share
d3ut97k
d3ut97k