Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

SERINUS ENERGY INC. - Udane szczelinowanie odwiertów na koncesji Olgowskoje na Ukrainie oraz wzro...

SERINUS ENERGY INC. - Udane szczelinowanie odwiertów na koncesji Olgowskoje na Ukrainie oraz wzrost produkcji (73/2013)
Share
d27uut4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udane szczelinowanie odwiertów na koncesji Olgowskoje na Ukrainie oraz wzrost produkcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na postawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej [...] Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Serinus", "Spółka") informuje, że w Kanadzie za pośrednictwem systemu SEDAR przekazywana jest informacja, o osiągnięciu nowego rekordu wielkości produkcji (z Ukrainy i Tunezji) wynoszącego ponad 5.150 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie ("boe/d"), co nastąpiło wraz z podłączeniem do produkcji odwiertu Olgowskoje-4 ("O-4") na Ukrainie, po jego udanym szczelinowaniu. Na dwóch odwiertach ? O-4 i Olgowskoje-5 (?O-5") ? została przeprowadzona z udana stymulacja szczelinowaniem, w efekcie której uzyskano w testach maksymalny przepływ na poziomie 4,0 mln stóp sześciennych dziennie ("MMcf/d") z odwiertu O-4 oraz 1,3 MMcf/d z odwiertu O-5. Tym samym Spółka potencjalnie rozpoznała ważne nowe złoże, które może rozciągać się na znacznym obszarze koncesji Olgowskoje i Makiejewskoje. Może to oznaczać kolejne zwiększenie potencjału Spółki w zakresie wzrostu rezerw i produkcji na Ukrainie, jak również
rozszerzyć zakres programu wierceń na przyszłość. Odwiert O-4 został podłączony do produkcji komercyjnej, a jego obecna produkcja wynosi 3,9 MMcf/d gazu (2,73 MMcf/d netto dla SEN) z wykorzystaniem stacji przetwórstwa gazu Olgowskoje/Makiejewskoje ("Stacja"). Stacja osiągnęła swoją maksymalną wydajność odbioru gazu, więc produkcja z odwiertu O-4 - ok. 2 MMcf/d gazu, które skierowano tam, została zwrócona. Stacja jest rozbudowywana i po jej zakończeniu w pierwszym kwartale 2014 r., będzie w stanie przejmować ok. 68 MMcf/d produkcji gazu ziemnego. Produkcja na Ukrainie prowadzona jest przez KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), spółkę częściowo zależną Serinus (70 proc. udziałów). Produkcja brutto z Ukrainy wynosi obecnie ponad 30,5 MMcf/d gazu i 127 bbl/d kondensatu, co oznacza, że na 70 proc. udział Serinus przypada 21,4 MMcf/d gazu i 89 bbl/d kondensatu (3 656 boe/d), stanowiąc wzrost o 16 proc. wobec osiągniętego na zakończenie 2012 r. poziomu produkcji wynoszącego 3 154 boe/d. Produkcja Spółki z jej tunezyjskich
aktywów wynosi 1.500 boe/d. Odwiert Olgowskoje-4 Strefę poddaną stymulacji w odwiercie O-4 stanowił interwał piaskowców drobnoziarnistych z okresu środkowego baszkiru o grubości łącznej 5 metrów, występujący na głębokości ok. 2.560 metrów i określanego nazwą R30c. Jest to ta sama strefa, której udaną stymulację przeprowadzono w ramach odwiertów O-6 i O-8 w roku 2011. Przed szczelinowaniem strefa miała niską przepuszczalność i nie produkowała w odwiercie O-4 gazu w ilościach komercyjnych. Stymulacja, którą zaprojektowano tak, aby dotrzeć poza bezpośrednią bliskość otworu wiertniczego, poprzez stworzenie pęknięć w celu uwolnienia gazu uwięzionego w cienkiej formacji, zakończyła się sukcesem. Z odwiertu O-4 uzyskano przepływ gazu na poziomie 4,0 MMcf/d bezpośrednio po szczelinowaniu i odwiert został podłączony do produkcji. Odwiert O-4 wykonano w 2006 r. na łączną głębokość ("TD") 2 700 metrów. Natrafiono na liczne strefy gazonośne w sekcjach z okresu moskowu i baszkiru. Odwiert został w wybranych miejscach
sperforowany w interwale od 2 258 do 2 282 metrów, który zawierał szereg formacji powyżej, poniżej, oraz w ramach ostatnio poddanej szczelinowaniu strefie R30c. Produkcja łączna gazu z całego pierwotnego interwału wynosiła 2 mld stóp sześciennych ("BCF") gazu. Uważa się, że większość produkcji gazu pochodziło z dolnego sperforowanego interwału w formacji B6b, z której obecnie prowadzona jest produkcja w ramach odwiertu O-7. W II kw. 2012 r. zaobserwowano zaburzenia produkcji w formie nieregularnych zmian ciśnienia przepływu i w efekcie podjęto decyzję, aby zacementować istniejące perforacje w celu przeprowadzenia ponownej oceny wydajności odwiertu, którego ówczesna produkcja wynosiła 0,35 MMcf/d. W oparciu o petrofizyczną charakterystykę strefy R30c i dobre wyniki szczelinowania tej strefy w ramach odwiertów O-6 i O-8 uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie poddanie strefy R30c stymulowaniu w odwiercie O-4, aby zwiększyć zarówno poziom produkcji jak i potencjał rezerw tej formacji. Odwiert został ponownie
sperforowany w formacji R30c na odcinku od 2 258 do 2 263 metrów, po czym ciśnienie denne w otworze wyniosło 2 469 psi wobec wcześniejszego ciśnienia roboczego 1 543 psi. Odwiert Olgowskoje-5 Poddana szczelinowaniu strefa w odwiercie O-5, ta sama strefa R30c z okresu środkowego baszkiru, którą stymulowano w odwiercie O-4, miała łączną grubość 12 metrów i zalegała na głębokości ok. 2 300 metrów. Strefa miała niską przepuszczalność i nie produkowała gazu przed szczelinowaniem. Szczelinowanie, które zaprojektowano tak, aby dotrzeć poza bezpośrednią bliskość otworu wiertniczego, poprzez stworzenie pęknięć w celu uwolnienia gazu uwięzionego w cienkiej formacji, zakończyła się sukcesem. Z odwiertu O-5 uzyskano przepływ gazu na poziomie 1,3 MMcf/d bezpośrednio po szczelinowaniu. Prace nad odwiertem czasowo przerwano w oczekiwaniu na jego podłączenie do produkcji w pierwszym kwartale 2014 r., które nastąpi po modernizacji stacji przetwórstwa gazu. Prace nad odwiertem O-5 zostały zakończone w kwietniu 2007 r. , po
osiągnieciu TD 2 700 metrów. Natrafiono na liczne strefy gazonośne w sekcjach z okresu moskowu i baszkiru. Odwiert został w wybranych miejscach sperforowany w interwale od 2 281 do 2 325 metrów, co obejmowało formacje powyżej, poniżej i w ramach R30c. Łączna produkcja gazu z połączonych formacji z odwiertu wynosiła 0,1 BCF do września 2009 r., kiedy to zdecydowano o zamknięciu istniejących perforacji i przeniesieniu się w górę otworu do formacji R9e zalegającej na poziomie 1 559 metrów. Łączna produkcja gazu z R9e wynosiła 0,9 BCF i dawała 0,2 MMcf/d, kiedy to strefa została zamknięta w celu przygotowania odwiertu do szczelinowania w ramach R30c. Zamknięcia poniżej R9e zostały zwiercone i perforacje zostały zaciśnięte tam, gdzie było to niezbędne dla zapewnienia izolacji, a odwiert został przecięty w strefie R30c w interwale od 2 296 to 2 302 metrów i przeprowadzono jego szczelinowanie zakończone sukcesem. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku
angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 73/2013Date: 2013-10-21Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Successful Stimulations of Wells in Olgovskoye Licence and Increase of Corporate Production Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […], the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published information that corporate production (Ukraine and Tunisia) has reached a new high of more than 5,150 barrels of oil equivalent per day (“boe/d”) with the tie-in of the Olgovskoye-4 (“O-4”) well in Ukraine after its successful fracture stimulation. Two wells, the O-4 and Olgovskoye-5 (“O-5”) wells were successfully stimulated resulting in maximum test rates of 4.0 million cubic feet per day (“MMcf/d”) from the O-4 well and 1.3 MMcf/d from the O-5 well. This means that the Company has potentially proved up a significant new play which could extend over much of Company’s Olgovskoye and
Makeevskoye license areas. This could further extend the Company’s history of reserve and production growth in Ukraine, as well as extend the Company’s drilling programme further into the future. The O-4 well has been tied-in for commercial production and is currently producing at 3.9 MMcf/d (2.73 MMcf/d net to SEN) of natural gas through the Olgovskoye/Makeevskoye gas processing facility (the “Facility”). The Facility is at maximum capacity and the production of the O-4 well has backed out approximately 2 MMcf/d of gas that had been flowing through it. The Facility is being expanded and, upon completion in the first quarter of 2014, it will be able to handle approximately 68 MMcf/d of natural gas production. The Ukraine production is operated by KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”), a partially-owned subsidiary in which Serinus has an effective 70% ownership interest. Gross production from Ukraine is now more than 30.5 MMcf/d of natural gas and 127 bbl/d of condensate resulting in net production to Serinus’ 70% interest
of 21.4 MMcf/d of natural gas and 89 bbl/d of condensate (3,656 boe/d), an increase of 16% when compared with the 2012 exit production rate of 3,154 boe/d. The balance of the Company’s production is 1,500 boe/d from its Tunisian assets. Olgovskoye-4 Well The stimulated zone in the O-4 well was a Middle Bashkirian silty sandstone interval with a gross thickness of 5 metres which occurs at a depth of approximately 2,560 metres and is referred to as the R30c unit. This is the same zone that was successfully stimulated in the O-6 and O-8 wells in 2011. The zone had low permeability and was not producing gas at commercial rates in the O-4 well before the stimulation. The stimulation, which was designed to penetrate beyond the immediate vicinity of the well bore by creating fractures to liberate gas trapped in the tight formation, was successful. The O-4 well flowed gas at 4.0 MMcf/d immediately after the stimulation and has been tied-in for commercial production. The O-4 well was drilled in 2006 to a total depth
(“TD”) of 2,700 metres and multiple gas-bearing zones were encountered in the Moscovian and Bashkirian sections. The well was selectively perforated over the interval from 2,258 to 2,282 metres which included several formations above, below and including the recently fracture stimulated R30c zone. The original combined interval produced cumulative gas production of 2 billion cubic feet (“BCF”) of gas. The majority of the gas production was believed to have been produced from the lower perforation interval in the B6b formation which is currently producing in the O-7 well. During Q2 2012 production discrepancies were observed in the form of random variations in flowing pressure and as a result it was decided to cement squeeze the existing perforations in order to re-assess the productivity of the well, which was producing 0.35 MMcf/d at that time. Based upon the petrophysical characteristics of the R30c and the positive results from stimulating the R30c zone in the O-6 and O-8 wells it was determined that the
best course would be to stimulate the R30c in the O-4 well in order to maximize both the production rates and the reserve potential of this formation. The well was re-perforated in the R30c formation from 2,258 to 2,263 metres and showed a bottom hole pressure of 2,469 pound-force per square inch (“psi”) compared to the previous producing pressure of 1,543 psi. Olgovskoye-5 Well The stimulated zone in the O-5 well, the same Middle Bashkirian R30c zone stimulated in the O-4 well, had a gross thickness of 12 metres at a depth of approximately 2,300 metres. The zone had low permeability and was not producing gas before the stimulation. The frac, which was designed to penetrate beyond the immediate vicinity of the well bore by creating fractures to liberate gas trapped in the tight formation, was successful. The O-5 well flowed gas at 1.3 MMcf/d immediately after the stimulation and has been suspended pending tie-in in the first quarter of 2014 after the upgrade of the gas processing facility. The O-5 well
finished drilling in April 2007 after reaching a TD of 2,700 metres. Multiple gas-bearing zones were encountered in the Moscovian and Bashkirian sections. The well was selectively perforated from the interval 2,281 to 2,325 metres which included formations above, below and including the R30c. The well had produced cumulative gas production of 0.1 BCF from the combined formations until September 2009 when it was decided to plug the existing perforations and move up-hole to the R9e formation at 1,559 metres. The R9e produced cumulative gas of 0.9 BCF and was producing at 0.2 MMcf/d when the zone was shut-in to prepare the well for fracture stimulation in the R30c. The plugs below the R9e were then drilled out and perforations were squeezed where necessary to ensure isolation and the well was re-perforated in the R30c interval from 2,296 to 2,302 metres and successfully fracture stimulated. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company
in Canada (country of its registered office ) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | |

d27uut4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861, (22) 52 23 100
(telefon) (fax)
kov@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
1070017408 O/Polska 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub KOrczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4