Trwa ładowanie...
d31jndf
d31jndf
espi

SIMPLE - Informacja o transakcji zbycia akcji Emitenta (7/2014)

SIMPLE - Informacja o transakcji zbycia akcji Emitenta (7/2014)
Share
d31jndf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcji zbycia akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 24 lutego 2014 r. powziął informację, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, iż w wyniku zawarcia w dniu 11 lutego 2014 roku umowy zbycia akcji spółki Simple S.A., aneksowanej 12 lutego 2014 roku, zmniejszył się o 6,47 % procentowy udział IDEA TFI w kapitale zakładowym oraz ogólnej licznie głosów w spółce Simple. Przed dniem nabycia akcji akcjonariusz posiadał 315 028 akcji Spółki, co stanowi 7,20% w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowiły 7,20% ogólnej liczby głosów w Spółce. Aktualnie Fundusz posiada 31 900 akcji Spółki, co stanowi 0,73% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do wykonywania 31 900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz stanowi 0,73% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z zawiadomieniem podmiot zależne nie posiadają akcji Spółki oraz brak jest
osób o których mowa w art. 87 ust. pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLE Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bronisława Czecha 49/51
(ulica) (numer)
812 58 98 815 49 83
(telefon) (fax)
simple.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-22-578 012642634
(NIP) (REGON)
d31jndf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Przemysław Gnitecki Prezes Zarzadu
2014-02-24 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31jndf

Podziel się opinią

Share
d31jndf
d31jndf