Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

SIMPLE - Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (39/2 ...

SIMPLE - Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (39/2014)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SIMPLE S.A. (zwanej dalej ?Wykonawcą?) informuje, iż w dniu 7 października 2014 r. podpisano z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zwanym dalej ?Zamawiającym?) umowę na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego, wdrożenie oraz utrzymanie nowoczesnego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w ramach projektu ?Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie poprzez wdrożenie i wykorzystanie systemu informatycznego ERP? . Termin realizacji umowy określono na dzień 10 czerwca 2015 r. Z tytułu wykonania Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie netto: netto: 2 676 420,00 zł słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100 plus podatek VAT tj. łącznie brutto: brutto: 3 291 996,60 zł słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć
złotych 60/100. W Umowie przewidziano następujące kary umowne: 1)gdy Wykonawca jest w zwłoce z Wydaniem SYSTEMU w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 ? w wysokości 0,02% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 2)gdy Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem Etapu I lub Etapu II lub Etapu III w stosunku do terminów określonych w harmonogramie? w wysokości 0,02% wartości brutto wynagrodzenia za dany Etap określonego w § 3 ust. 2 odpowiednio pkt 1), 2), 3), za każdy dzień zwłoki; 3)gdy Wykonawca jest w zwłoce z usunięciem wad lub zastrzeżeń/uwag stwierdzonych w trakcie któregokolwiek odbioru, w tym częściowego, w stosunku do terminów ich usunięcia wyznaczonych przez Zamawiającego ? w wysokości 0,02% wartości brutto wynagrodzenia za dany Etap (którego dotyczy lub w ramach którego jest dokonywany odbiór) określonego w § 3 ust. 2 odpowiednio pkt 1), 2), 3) za każdy dzień zwłoki; 4)gdy Wykonawca jest w zwłoce z realizacją świadczeń wykonywanych w ramach Asysty
technicznej w stosunku do terminów, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) ? w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 4), za każdy dzień zwłoki; 5)gdy Wykonawca jest w zwłoce z realizacją świadczeń gwarancyjnych w stosunku do terminów, o których mowa w § 16 ust. 12 ? w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 4, za każdy dzień zwłoki; a)w przypadku zwłoki w usunięciu Awarii ? 0,02 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki ? nie więcej jednak niż 10% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1, b)w przypadku zwłoki w usunięciu Błędów - 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia - nie więcej jednak niż 5% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1, c)w przypadku zwłoki w usunięciu Usterek ? 0,005 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia - nie więcej jednak niż 5%
łącznego wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1. 6)odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca ? w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1; 7)gdy Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu innych zobowiązań wynikających z umowy, dla których określone są w umowie (wraz z załącznikami) terminy ? w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 8)gdy Wykonawca naruszy którekolwiek ze zobowiązań określonych w § 15 z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości równej 1% Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia; 9)gdy na skutek działań Wykonawcy nastąpi utrata danych zgromadzonych w systemach informatycznych/oprogramowaniu Zamawiającego ? w wysokości 30.000,00 zł, za każdy przypadek; 10)w przypadku stwierdzenia wad lub zastrzeżeń/uwag podczas drugiego odbioru, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy i żądania kary umownej w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych SIMPLE S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLE Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bronisława Czecha 49/51
(ulica) (numer)
812 58 98 815 49 83
(telefon) (fax)
simple.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-22-578 012642634
(NIP) (REGON)
d45i5zz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu
2014-10-08 Rafał Wnorowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz