Trwa ładowanie...
d2thm6i

Śląskie/ Pierwsze konkursy RPO w II kwartale

W drugim kwartale br. powinny ruszyć pierwsze konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Wynika to z przyjętego przez zarząd tego regionu harmonogramu naborów projektów w ramach RPO.

Share
d2thm6i

Zgodnie z przekazanym w poniedziałek przez biuro prasowe urzędu marszałkowskiego harmononogramem w drugim kwartale powinny zostać otwarte pierwsze nabory w dziesięciu kategoriach wsparcia.

To m.in. innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach (z pulą środków w RPO 48 mln euro), wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (20 mln euro), rozwój ekonomii społecznej (ponad 10 mln zł) czy wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (2 mln euro).

Aby pierwsze konkursy mogły ruszyć w drugim kwartale, wcześniej musi zakończyć się kilka procesów. Chodzi m.in. o pozytywne zaopiniowanie przez resort infrastruktury i rozwoju przyjętego przez zarząd województwa 5 marca Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO (SZOP), zawierającego uzupełnienie i uszczegółowienie informacji zawartych w Programie.

d2thm6i

W drugiej połowie kwietnia planowane jest pierwsze posiedzenie komitetu monitorującego RPO, na którym zostaną przyjęte kryteria oceny przyszłych projektów. W kwietniu otwarty ma też zostać nabór na ekspertów, którzy będą dokonywali merytorycznej oceny projektów.

Według urzędników marszałka zaawansowane są również prace w ramach Zintegrowanych oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). Zaangażowane w ten instrument lokalne samorządy z obszarów czterech subregionów woj. śląskiego zagospodarują ok. 32 proc. wszystkich środków RPO. W ostatnich dniach zarząd województwa podpisał porozumienia z subregionalnymi partnerami, którzy będą przy wdrażaniu ZIT/RIT pełnić rolę tzw. instytucji pośredniczących.

Ich zadanie to m.in. przygotowanie dokumentów strategicznych, które muszą zostać zaopiniowane przez województwo i ministerstwo rozwoju. Zatwierdzenie strategii planowane jest na koniec maja br. Związki ZIT/RIT muszą też przygotować strategiczne kryteria wyboru projektów, a potem przygotować się do naborów projektów, ich oceny, monitoringu itp.

Wszystkie instytucje zaangażowane w rozdysponowanie blisko 3,5 mld euro z nowego śląskiego RPO muszą też przejść pozytywnie tzw. audyt zgodności, czyli wykazać gotowość do zapewnienia sprawności całego systemu wdrażania Programu.

d2thm6i

Według wcześniejszych informacji urzędników marszałka, na miesiąc przed otwarciem każdego naboru musi pojawiać się informacja o ogłoszeniu o konkursie.

Po pierwszych konkursach zaplanowanych na drugi kwartał, w trzecim kwartale powinny ruszać konkursy dotyczące m.in. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (wdrażane przez ZIT/RIT; łącznie ponad 95 mln euro), pozakonkursowy projekt zakupu taboru kolejowego (38 mln euro) czy zamknięty konkurs dotyczący dróg wojewódzkich (203 mln euro).

Na czwarty kwartał zaplanowane są m.in. konkursy w ramach ZIT/RIT dotyczące: niskoemisyjnego transportu miejskiego (wraz z oświetleniem ulicznym; łącznie ponad 186 mln euro), odnawialnych źródeł energii (łącznie 23,8 mln euro) oraz infrastruktury kształcenia zawodowego (łącznie 21,7 mln euro).

W tym roku nie są jeszcze przewidywane konkursy dotyczące m.in. rewitalizacji obszarów zdegradowanych, kluczowej dla regionu infrastruktury badawczej, technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodarczej, kogeneracji czy dziedzictwa kulturowego.

d2thm6i

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 18 grudnia ub. roku. W nowym śląskim RPO (na lata 2014-2020) znalazło się najwięcej środków UE spośród programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro.

Główna pula śląskiego RPO wynosi ok. 2,244 mld euro; 1,108 mld euro kierowanych jest na ZIT/RIT, natomiast ok. 125 mln euro wspiera Obszary Strategicznej Interwencji (Bytom i Radzionków). Najwięcej środków śląskiego RPO trafi na energetykę (wraz z transportem zbiorowym), transport, a także rewitalizacje.

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i