Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

SMT SA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2014

SMT SA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody ze sprzedaży ogółem 236 382 196 472 56 426 46 657
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 14 347 11 580 3 425 2 750
EBITDA z działalności kontynuowanej 17 869 14 141 4 265 3 358
Zysk/Strata netto 25 213 15 725 6 018 3 734
Zysk/Strata netto na 1 akcję (w zł) 2,23 1,48 0,53 0,35
Aktywa razem 138 727 127 248 32 547 30 683
Kapitał własny 66 317 49 707 15 559 11 986
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -45 461 23 967 -10 852 5 692
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 13 627 -11 801 3 253 -2 802
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 29 920 -48 7 142 -11
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 4 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkroconyskonsolidowanyraportSMTSA4Q14.pdf Skrócony skonsolidowany raport kwartalny SMT S.A. za IV kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2015-03-02 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi