Trwa ładowanie...
d4iox0d
d4iox0d
espi

SONEL S.A. - Umowa znacząca z Lincoln Electric Company z siedzibą w USA, 22801 St. Clair Avenue ...

SONEL S.A. - Umowa znacząca z Lincoln Electric Company z siedzibą w USA, 22801 St. Clair Avenue Cleveland, OH 44117 (14/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4iox0d

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SONEL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca z Lincoln Electric Company z siedzibą w USA, 22801 St. Clair Avenue Cleveland, OH 44117 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3) w zw. z §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133), Zarząd SONEL S.A. ("Emitent") informuje, że w wyniku otrzymania kolejnego zamówienia od Lincoln Electric Company, łączna wartość zamówień otrzymanych przez Emitenta od tego kontrahenta w okresie 12 miesięcy wynosi 6460548,41 zł (wartość wyrażona w zł została przeliczona wg średnich kursów NBP obowiązujących w miesiącu otrzymania zamówienia). Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 63.403.000 zł wg stanu na 30.06.2014 roku, wynikającego z ostatniego raportu okresowego - co stanowi kryterium uznania wyżej wymienionych zamówień za umowę znaczącą. Spośród wyżej wymienionych, umową o najwyższej wartości jest zamówienie
o wartości 3087398,25 zł. Zarząd Emitenta wyjaśnia ponadto, że współpraca z Lincoln Electric Company odbywa się na zasadzie bieżących zamówień. Strony nie są związane umową ramową lub inną umową która określałaby gwarancje co do mocy produkcyjnych czy kar z tytułu ich niezrealizowania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SONEL S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-100 Świdnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Wokulskiego 11
(ulica) (numer)
(74) 85 83 800 (74) 85 83 809
(telefon) (fax)
sonel@sonel.pl www.sonel.pl
(e-mail) (www)
884-00-33-448 890236667
(NIP) (REGON)
d4iox0d

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-15 KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI PREZES ZARZĄDU
2014-10-15 JOLANTA DROZDOWSKA PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iox0d

Podziel się opinią

Share
d4iox0d
d4iox0d