Trwa ładowanie...
d12dv06

STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d12dv06
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane finasowe dotyczące Grupy Kapitałowej
Przychody 54 263 49 337 13 079 11 777
Zysk z działalności operacyjnej 28 872 24 504 6 959 5 849
Zysk przed opodatkowaniem 22 963 17 691 5 535 4 223
Zysk netto za okres sprawozdawczy 18 859 14 484 4 546 3 457
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 17 402 13 194 4 194 3 149
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,07 0,05 0,02 0,01
"Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję
zwykłą (w PLN/EUR)" 0,07 0,05 0,02 0,01
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 109 32 304 10 149 7 711
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (42 087) (41 883) (10 144) (9 997)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (24 836) (24 204) (5 986) (5 777)
Przepływy pieniężne netto ogółem (24 814) (33 783) (5 981) (8 064)
31 marca 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 marca 2015 r. 31 grudnia 2014 r.
Aktywa razem 1 303 831 1 315 875 318 863 308 724
Aktywa trwałe 1 145 876 1 133 520 280 234 265 941
Aktywa obrotowe 157 955 182 355 38 629 42 783
Zobowiązania razem 982 929 1 010 951 240 384 237 184
Zobowiązania długoterminowe 836 737 874 081 204 631 205 073
Zobowiązania krótkoterminowe 146 192 136 870 35 753 32 112
Kapitał własny razem 320 902 304 924 78 479 71 540
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 318 744 300 823 77 952 70 578
Udziały niekontrolujące 2 158 4 101 528 962
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 45 353 43 509
Dane finansowe Jednostki Dominującej 1 kwartał 2015 1 kwartał 2014 1 kwartał narastająco 2015 1 kwartał narastająco 2014
Strata z działalności operacyjnej (875) (874) (211) (209)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (41) 126 (10) 30
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy (56) 99 (13) 24
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) (0,00) 0,00 (0,00) 0,00
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) (0,00) 0,00 (0,00) 0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (140) (4 421) (34) (1 055)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 673 941 162 225
Przepływy pieniężne netto razem 533 (3 480) 128 (831)
31 marca 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 marca 2015 r. 31 grudnia 2014 r.
Aktywa razem 205 096 204 705 50 158 48 027
Aktywa trwałe 76 521 76 980 18 714 18 061
Aktywa obrotowe 128 575 127 725 31 444 29 966
Zobowiązania razem 3 434 2 987 840 701
Zobowiązania długoterminowe 74 2 082 18 488
Zobowiązania krótkoterminowe 3 360 905 822 212
Kapitał własny razem 201 662 201 718 49 318 47 326
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 45 353 43 509
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Przychody 879 910 212 217

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
STXA_QSr I kw 2015_final.pdf raport

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12dv06

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY | | Usługi inne | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-404 | | Mysłowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piaskowa | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032762 75 45 | | 032 762 75 56 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@stalexport-autostrady.pl | | www.stalexport-autostrady.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-013-42-11 | | 271936361 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-05-08 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Osoba której powierzono prowadzenie ksiag rachunkowych - Michał Noras, Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12dv06

Podziel się opinią

Share
d12dv06
d12dv06