Trwa ładowanie...
d3xrqp1

STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3xrqp1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody 222 543 206 499 53 122 49 038
Zysk z działalności operacyjnej 107 260 115 202 25 604 27 357
Zysk przed opodatkowaniem 80 443 79 443 19 202 18 866
Zysk netto za okres sprawozdawczy 65 403 62 435 15 612 14 827
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 60 497 58 572 14 441 13 909
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk właścicieli Jednostki Dominującej przypadający na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,24 0,24 0,06 0,06
Rozwodniony zysk właścicieli Jednostki Dominującej przypadający na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,24 0,24 0,06 0,06
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 142 919 134 121 34 116 31 850
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (94 901) (54 518) (22 653) (12 947)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (50 296) (51 570) (12 006) (12 246)
Przepływy pieniężne netto ogółem (2 278) 28 033 (544) 6 657
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 1 315 875 1 247 345 308 724 300 768
Aktywa trwałe 1 133 520 1 063 618 265 941 256 467
Aktywa obrotowe 182 355 183 727 42 783 44 301
Zobowiązania razem 1 010 951 998 835 237 184 240 846
Zobowiązania długoterminowe 874 081 870 763 205 073 209 964
Zobowiązania krótkoterminowe 136 870 128 072 32 112 30 882
Kapitał własny razem 304 924 248 510 71 540 59 922
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 300 823 244 791 70 578 59 026
Udziały niekontrolujące 4 101 3 719 962 897
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 43 509 44 716
Źródło: materiały własne Spółki Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad a) poszczególne pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok 2014 oraz rok 2013 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,1893 PLN/EUR oraz 4,2110 PLN/EUR; b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,2623 PLN/EUR na 31 grudnia 2014 roku oraz 4,1472 PLN/EUR na 31 grudnia 2013 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
STXAopiniaraportaudytoraskonsolidowane2014PL.pdf Opinia i raport Audytora
STXAskonsolidowane2014_final.pdf Sprawozdanie finansowe
STXA_Sprawozdanie Zarządu działalności Grupy_2014.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3xrqp1

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF UE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY | | Usługi inne | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-404 | | Mysłowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piaskowa | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032762 75 45 | | 032 762 75 56 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@stalexport-autostrady.pl | | www.stalexport-autostrady.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-013-42-11 | | 271936361 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-05 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-03-05 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-05 Michał Noras Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3xrqp1

Podziel się opinią

Share
d3xrqp1
d3xrqp1