Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

STARHEDGE S.A. - Raport roczny R 2014

STARHEDGE S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d31m8t7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody łącznie całkowite 63 623 17 154 15 187 4 073
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 409 -848 -135 -201
Zysk (strata) netto -68 319 13 081 -16 308 3 731
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -835 -232 -199 -55
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 100 -27 805 1 217 -6 603
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 374 99 -328 23
Aktywa obrotowe 8 760 81 044 2 055 19 542
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 184 293 747 70
Kapitał własny 8 788 78 494 2 062 18 927
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 2 631 2 634
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 218 101 51 24
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy (w zł.)* 1,57 14,05 0,37 3,39
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)* -15,80 6,74 -3,71 1,63
Liczba akcji na dzień bilansowy (po scaleniu akcji) 5 587 403 5 587 403 5 587 403 5 587 403
Średnia ważona liczba akcji (przed resplitem) 25 949 448 11 641 005 25 949 448 11 641 005
Średnia ważona liczba akcji po uwzględnieniu scalenia akcji dokonanego w dniu 16.10.2014 4 324 908 1 940 168 4 324 908 1 940 168
*po uwzględnieniu scalenia akcji w stosunku 6:1 dokonanego w dniu 16 października 2014 roku. Zysk oraz wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wynosiła 5 294 412 w okresach od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz 1 940 168 od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
StarhedgeS.A.-SprawozdanieZarzaduzarok2014-_opub.pdf Sprawozdanie Zarządu
STARHEDGESA-sprawozdaniefinansoweza2014rok-_opub.pdf Spawozdanie Finansowe za rok 2014
StarhedgeS.A.-oswiadczeniezarzadu1doSprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu 1
StarhedgeS.A.-oswiadczeniezarzadu2doSprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu 2
STARHEDGESA-listczlonkowzarzadudosprawozdaniafin.pdf List Członków Zarządu do sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (?MSSF?) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE)
w walucie
data przekazania:
STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-901 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Defilad 1 p. XVII
(ulica) (numer)
22 620 31 76 22 654 11 75
(telefon) (fax)
biuro@starhedge.pl www.starhedge.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)
WBS Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d31m8t7

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Moshe Hayman Członek Zarządu Moshe Hayman
2015-03-20 Agata Izert-Borek Członek Zarządu Agata Izert-Borek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Katarzyna Lenarcik Główna Księgowa Katarzyna Lenarcik

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7