Trwa ładowanie...
d1whta5

SUWARY - Raport roczny R 2011

SUWARY - Raport roczny R 2011

Share
d1whta5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 94 928 50 051 22 800 12 499
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 655 2 465 1 118 616
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 923 2 448 702 611
Zysk (strata) netto 2 410 2 004 579 500
Zysk na akcję (PLN) 0,53 0,49 0,13 0,12
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,53 0,49 0,13 0,12
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 286 2 864 1 990 715
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (26 167) (13 155) (6 285) (3 285)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 18 407 3 110 4 421 777
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 526 (7 181) 126 (1 793)
Aktywa 79 026 61 228 19 210 15 460
Zobowiązania długoterminowe 14 723 3 405 3 579 860
Zobowiązania krótkoterminowe 17 151 19 638 4 169 4 959
Kapitał własny 47 152 38 185 11 462 9 642
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2012 4,1138 PLN/EUR, 31.12.2010 3,9603 PLN/EUR, średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01.2011 - 30.09.2012 4,1636 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2010 4,0044 PLN/EUR,
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SUWARY_2012 BSF MSSF Opinia JSF.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania sprawozdania finansowego za rok 2011/2012.
SUWARY_2012 BSF MSSF Raport JSF.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania sprawozdania finansowego za rok 2011/2012.
SUWARY_2012 List Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu SUWARY S.A.
SUWARY_2012 Sprawozdanie finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe SUWARY S.A. za okres od 01.01.2011 do 30.09.2012.
SUWARY_2012 Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR / MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-01-31 | | | | | | | |
| | | SUWARY SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWARY | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 95-200 | | Pabianice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Piotra Skargi | | 45/47 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 042 225 22 54 | | 042 214 53 31 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | office@suwary.com.pl | | www.suwary.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 731-10-07-350 | | 471121807 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Walter Kuskowski Prezes Zarządu
2013-01-31 Adam Laskowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Wioletta Kubicz-Kwiatkowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5