Trwa ładowanie...
d2g70h0
d2g70h0
espi

SWISSMED - Poręczenia wekslowe ? kredyt inwestycyjny oraz kredyt w rachunku bieżącym spółki zależ...

SWISSMED - Poręczenia wekslowe ? kredyt inwestycyjny oraz kredyt w rachunku bieżącym spółki zależnej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. (34/2011)
Share
d2g70h0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Poręczenia wekslowe ? kredyt inwestycyjny oraz kredyt w rachunku bieżącym spółki zależnej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciel", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.11.2011 r. Emitent poręczył za zobowiązania wekslowe spółki zależnej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. ("Kredytobiorca") będącej wystawcą dwóch weksli złożonych Bankowi w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.300.000,00 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 750.000,00 zł. O zawarciu przez Kredytobiorcę z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym Kredytobiorca informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r. Poręczyciel wyraził zgodę na treść deklaracji wystawcy weksli. Zgodnie z dwoma deklaracjami poręczenia wekslowego z dnia 29.11.2011 r. Bank ma prawo wypełnić poręczone weksle w każdym czasie w przypadku niedotrzymania umownych terminów spłaty w/w kredytów zaciągniętych przez Kredytobiorcę na sumy odpowiadające aktualnym roszczeniom Banku,
które obejmują: kwotę wierzytelności głównej wraz z odsetkami i innymi kosztami na dzień przedstawienia weksla do zapłaty. Poręczyciel oświadczył ponadto, że poddaje się egzekucji świadczeń pieniężnych w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwot udzielonych kredytów wraz z odsetkami umownymi, opłatami i prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń banku oraz innymi kosztami powstałymi z przyczyn leżących po stronie Kredytobiorcy lub Poręczyciela, jednak maksymalnie: a) do kwoty 4.600.000,00 zł w przypadku kredytu inwestycyjnego, b) do kwoty 1.500.000,00 zł w przypadku kredytu w rachunku bieżącym. Bank może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia: a) 30.09.2019 r. odnośnie kredytu inwestycyjnego, b) 31.10.2015 r. odnośnie kredytu w rachunku bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-215 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wileńska 44
(ulica) (numer)
058- 524-15-15 058 - 524-15-25
(telefon) (fax)
swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
(e-mail) (www)
583-21-06-510 191244745
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g70h0

Podziel się opinią

Share
d2g70h0
d2g70h0