Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

SWISSMED - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2013 r. (27/2013)

SWISSMED - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2013 r. (27/2013)
Share
d3yvay5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2013 roku. Po rozpatrzeniu spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 23/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku, ZWZ podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 279.815 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły
rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 70.346.163,80 zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 10.916.692,90 zł; c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 453.684,11 zł; d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.916.692,90 zł; e) informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów
nie zgłoszono. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zawierające: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 126.469.796,50 zł; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do
31.03.2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 14.933.433,34 zł; c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.747.695,38 zł; d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.933.433,34 zł.; e) informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 279.815 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu
uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. w kwocie 10.916.692,90 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano
35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za"
oddano 35.202.994 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 34.202.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,90% kapitału zakładowego. Akcjonariusz Roman Walasiński reprezentujący 1.000.364 akcji został wyłączony z
głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych. Ogółem oddano 34.202.630 ważnych głosów. "Za" oddano 33.922.815 głosów. "Przeciw" oddano: 279.815 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu
uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W
głosowaniu uczestniczyło 35.192.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,52% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.913.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło
35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło
35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994
akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano
ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co
stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Bruno Hangartnera na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 35.202.994 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26
września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Panią Barbarę Ratnicką-Kiczka na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu
uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.913.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 289.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Zbigniewa Grucę na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Rafała Litwica na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów. "Za" oddano 34.923.179 głosów. "Przeciw" oddano: 0 głosów. "Wstrzymujących się" głosów oddano: 279.815. Sprzeciwów nie zgłoszono. W związku z podjętymi w dniu 26 września 2013 roku uchwałami numer od 16 do 20 w sprawie powołania pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję, Zarząd poniżej przedstawia informacje dotyczące poszczególnych członków Rady Nadzorczej: Pan Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 ? 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Grand Fidelia S.A., Caspar Asset Management S.A., oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby
prawnej. Rafał Litwic nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca. W 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1965 r. studia podyplomowe w Cardiff University. Obronił doktorat na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966 r., następnie w 1973 r. uzyskał habilitację, a w 1987 r. zdobył tytuł naukowy profesora chirurgii. Praktykę lekarską rozpoczął w Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie pracował jako lekarz okręgowy na ORP "Wicher" oraz jako "Visiting Profesor" w Ahmado Bello University w Nigerii. Od 1977 r. profesor Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, 1990-93 prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1997 r. kierownik Kliniki. Był kierownikiem zespołu nauczania podyplomowego ordynatorów oddziałów chirurgicznych, konsultantem regionalnym z zakresu chirurgii, kierownikiem naukowym kursów CMKP. Wprowadził szereg nowoczesnych
metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endykronologicznej, wprowadził nowoczesne metody nauczania w chirurgii, wielokrotny organizator sympozjów i zjazdów naukowych. Autor 567 prac i rozdziałów w kilku podręcznikach chirurgii, autor podręcznika chirurgii dla pielęgniarek oraz podręcznika "Chirurgia dla studentów stomatologii". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Zdrowia. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Societe Internationale de Chirurgie, Collegium Internationale Chirurgie Digestive, Europen Society of Oncological Burgery, Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. W latach 2001-03 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, od 1997 roku Członek Honorowy. Zbigniew Gruca nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Barbara
Ratnicka ? Kiczka posiada wykształcenie wyższe prawnicze - adwokat. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1982 roku. Od 1982 do 1983 była zatrudniona, jako pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego u prof. Kruczalaka na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1983 - 1986 pełniła funkcję aplikanta adwokackiego w Zespole Adwokackim nr 1 w Sopocie. Od 1986 roku prowadzi w Gdańsku Kancelarię Adwokacką adw. B. Ratnicka - Kiczka. Pani Barbara Ratnicka - Kiczka nie pełni żadnej funkcji w organach spółek kapitałowych lub innych osobach prawnych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej. Nie prowadzi żadnej innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy
z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Bruno Hangartner, ukończył wyższą szkołę techniczną oraz szwajcarską uczelnię uzyskując specjalizację z dziedziny sprzedaży i zarządzania marketingowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AMS, American Hospital Supply w Szwajcarii, a następnie w Angiomed AG w Niemczech, jako kierownik ds. sprzedaży. Obecnie zasiada w organie zarządzającym spółki TF Holding AG, której jest właścicielem. Spółka ta jest głównym akcjonariuszem Emitenta. Pan Bruno Hangartner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Bruno Hangartner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Paweł Sobkiewicz ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w
Warszawie. Doświadczenie zawodowe Pana Pawła Sobkiewicza przedstawia się następująco: 1995r. Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.; 1995r. ? 2000 r. Dom Maklerski BGK S.A. ? Kierownik Działu Emisji Papierów Wartościowych; 2000r. ? 2001r. KFD Paola Sp. z o.o. w Szczecinie ? Prezes Zarządu; 2001r. FMS Polmo S.A. w Szczecinie ? Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny; 2002r. ? 2005r. TUiR Warta S.A. ? Dealer Ubezpieczeniowy; 2003r. ? 2005r. CONTRACTUS Sp. z o.o. ? Dyrektor Zarządzający; 2005r. ? nadal Capital Partners S.A. ? Dyrektor Inwestycyjny; 2007r. ? nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. ? Wiceprezes Zarządu. Zasiada w Radzie Nadzorczej: APS Energia S.A. oraz Mega Sonic S.A. Obecnie jest Dyrektorem Inwestycyjnym w CAPITAL PARTNERS S.A. oraz Wiceprezesem Zarządu Domu Maklerskiego CAPITAL PARTNERS S.A. Pan Paweł Sobkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu
konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Sobkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-215 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wileńska 44
(ulica) (numer)
058- 524-15-15 058 - 524-15-25
(telefon) (fax)
swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
(e-mail) (www)
583-21-06-510 191244745
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5