Trwa ładowanie...
d2pyw2v
espi

SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Inspektoratem Uzbrojenia (43/2012)

SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Inspektoratem Uzbrojenia (43/2012)
Share
d2pyw2v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Inspektoratem Uzbrojenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", Spółka") informuje o podpisaniu w dniu 6 listopada 2012 roku umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") a konsorcjum w składzie: Sygnity i Comp S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę: 32.597.253,23 złotych brutto (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy 23/100) ("Umowa") ("Wynagrodzenie"). Udział spółki Sygnity w Wynagrodzeniu Konsorcjum ustalony został na 75,34%. Przedmiotem Umowy jest: ? dostawa sprzętu do modernizacji sieci teleinformatycznych resortu obrony narodowej wraz z serwisem gwarancyjnym producentów sprzętu, ? odnowienie usług: wsparcia inżynierskiego dla urządzeń Cisco (prewencyjna usługa serwisowa) oraz wsparcia inżynierskiego dla wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji, ? przeprowadzenie szkoleń w zakresie administracji i obsługi dostarczonego sprzętu. Umowa nie zawiera postanowień
określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. Kara umowna w wysokości 10% Wynagrodzenia przewidziana jest z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Umowa przewiduje ponadto upusty dla Zamawiającego z tytułu nie zrealizowania Umowy w terminie, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość 10% Wynagrodzenia przewidzianego za niezrealizowaną część Umowy oraz karę umowną ponad naliczone upusty, która nie może przekroczyć 5% niezrealizowanej części Umowy. Zamawiający zastrzegł prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, przewyższającego wysokość kary umownej, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych i upustów. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: wartość Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity. Podstawa prawna: § 5 ust.
1 pkt 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 571 10 00 022 571 10 01
(telefon) (fax)
info@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
d2pyw2v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2012-11-07 Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pyw2v

Podziel się opinią

Share
d2pyw2v
d2pyw2v