Trwa ładowanie...
dbi86bz

SYGNITY - Zawarcie znaczącej umowy z Narodowym Bankiem Polskim (19/2012)

SYGNITY - Zawarcie znaczącej umowy z Narodowym Bankiem Polskim (19/2012)

Share
dbi86bz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Narodowym Bankiem Polskim | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2012 roku zawarł z Narodowym Bankiem Polskim ("Bank", "NBP") Aneks nr 1 do umowy na świadczenie usług serwisowych (podstawowych, rozszerzonych i dodatkowych) dla Podsystemów Zintegrowanego Systemu Księgowego NBP z 29 września 2009 roku ("Aneks nr 1", "Umowa"), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącej 64/2009 z 30 września 2009 roku. Całkowita wartość wynagrodzenia Aneksu nr 1 nie przekroczy kwoty 35.737.200 (trzydzieści pięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych netto. W wyniku zawarcia Aneksu nr 1 łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji całej Umowy nie przekroczy kwoty 92.413.200 (dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy dwieście) złotych netto, w okresie obowiązywania Umowy, tj od 29 września 2009 do 30 września 2015 roku. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi maksymalna wysokość kar umownych może przekroczyć
równowartość 10% wartości Umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Banku do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Łączna odpowiedzialność za straty każdej ze stron Umowy została ograniczona do kwoty 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) złotych. Przedmiotem Umowy są usługi świadczone przez Sygnity dla NBP w zakresie eksploatacji i utrzymania Podsystemów ZSK oraz ich rozwoju i modernizacji. Wartość usług rozwojowych zagwarantowanych Umową jest nie mniejsza niż 10.737.200 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych netto. Zintegrowany System Księgowy ZSK jest kluczowym elementem architektury informatycznej NBP w obszarze działalności operacyjnej i obsługi księgowej. System ZSK bezpośrednio lub pośrednio wspiera najważniejsze obszary działania NBP m.in. w zakresie bankowej obsługi budżetu państwa, zadań związanych z udziałem Polski w Unii Europejskiej W ramach usług rozwojowych Sygnity między innymi dostarczy System Nowej
Bankowości Elektronicznej. Funkcje biznesowe systemu będą umożliwiały zdalną obsługę klientów Banku poprzez różnorodne kanały dostępu: kanał WWW, kanał mobilny oraz drogę awaryjną a także nadzorowanie systemu i obsługę klientów przez pracowników Banku. Nowa Bankowość Elektroniczna docelowo zastąpi obecnie działające w Narodowym Banku Polskim rozwiązanie oparte o aplikacje Cl@nd i VideoTEL. System zostanie zrealizowany zgodnie z architekturą SOA. Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość Aneksu nr 1 przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

| | | SYGNITY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 571 10 00 | | 022 571 10 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu
2012-04-02 Arkadiusz Lew-Kiedrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

Podziel się opinią

Share
dbi86bz
dbi86bz