Trwa ładowanie...
d3ho0yy

SYGNITY - Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (9/2013)

SYGNITY - Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (9/2013)

Share
d3ho0yy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity S.A. ("Spółka", "Sygnity") przekazuje zawiadomienie Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej zwane "Legg Mason TFI") z siedzibą w Warszawie z 23 stycznia 2013 roku, które działając na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą") w imieniu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Legg Mason Parasol FIO"), zawiadomiło Spółkę, że fundusz ten posiada samodzielnie akcje dające ponad 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Sygnity. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było przekształcenie w dniu 18 stycznia 2013 r. wskazanych poniżej funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI, tj.: 1) Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 2) Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny
Otwarty; 3) Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 4) Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, działający pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty i wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 831. Podstawę przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w dniu 18 stycznia 2013 r. w Legg Mason Parasol FIO stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. DFI/I/4032/15/23/12/U/5/5/JG), wydaną na podstawie art. 240 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 241 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.). Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu posiadały 1.218.525 szt. akcji Spółki co stanowiło 10,25 % kapitału zakładowego dających prawo do 1.218.525 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,25 % ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień 23 stycznia 2013 r. Legg Mason Parasol FIO posiada 1.218.525 szt. akcji Spółki co stanowi 10,25 % kapitału zakładowego, dających prawo do 1.218.525 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,25 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, Legg Mason TFI, działając na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, w imieniu Legg Mason Parasol FIO, Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (działającego do 17 stycznia 2013 r. pod nazwą Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) oraz Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwane dalej "Funduszami") zawiadomił Sygnity, że Fundusze posiadają akcje dające ponad 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było wskazane wyżej przekształcenie. Przed zmianą udziału, fundusze
inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu, Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadały 1.484.127 szt. akcji Spółki co stanowiło 12,49 % kapitału zakładowego dających prawo do 1.484.127 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,49 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień 23 stycznia 2013 r. Fundusze posiadają 1.484.127 szt. akcji Spółki co stanowi 12,49 % kapitału zakładowego, dających prawo do 1.484.127 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,49 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający Spółkę nie wykluczył zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185
poz.1439 z późn.zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ho0yy

| | | SYGNITY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2013-01-28 Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ho0yy

Podziel się opinią

Share
d3ho0yy
d3ho0yy