Trwa ładowanie...
d2kil4v

SYNTHOS - Zmiana podstawy uznawania umów za znaczące (18/2012)

SYNTHOS - Zmiana podstawy uznawania umów za znaczące (18/2012)

Share
d2kil4v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana podstawy uznawania umów za znaczące | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ("Ustawa"), Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2012 podjął uchwałę nr VII/11/2012, na mocy której nastąpiła zmiana kryteriów uznawania umów za znaczące w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"). Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą, Emitent począwszy od dnia 2 kwietnia 2012 r. uznawał będzie za znaczące w rozumieniu Rozporządzenia jedynie umowy, których przedmiot ma wartość co najmniej 10 % wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów
obrotowych (§ 2 ust. 1 pkt 44) lit. b. Rozporządzenia). Wobec tego Emitent zaprzestał stosowania jako kryterium uznania umowy za znaczącą odniesienia wartości przedmiotu umowy do wartości kapitałów własnych Emitenta (§ 2 ust. 1 pkt 44) lit. a. Rozporządzenia). W wykonaniu § 3 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje, że zmiana kryteriów uznawania umów za znaczące podyktowana jest następującymi okolicznościami: W dniu 28 marca 2012 Walne Zgromadzenie Synthos S.A podjęło uchwałę nr 9/2012 w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego, co spowodowało znaczne obniżenie kapitałów własnych Emitenta z kwoty 974.466.312,17 zł do kwoty 312.841,312,17 zł. W związku z powyższym od dnia 28 marca 2012 r. wielkość kapitałów własnych Emitenta przestała być adekwatnym kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawieranych umów. Stosowanie przez Emitenta kryterium kapitałów własnych po dniu 28 marca 2012 r. oznaczałoby konieczność raportowania przez Emitenta umów, które w rzeczywistości nie są znaczące dla jego
działalności. W związku z powyższym zmiana kryterium raportowania jest konieczna i uzasadniona. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

| | | SYNTHOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Zbigniew Lange Członek Zarządu
2012-04-02 Zbigniew Warmuz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

Podziel się opinią

Share
d2kil4v
d2kil4v