Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

SYNTHOS - Zwarcie umowy sprzedaży akcji. (3/2011)

SYNTHOS - Zwarcie umowy sprzedaży akcji. (3/2011)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwarcie umowy sprzedaży akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami), ZarządSynthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 lutego 2011 roku Emitent zawarł z Synthos Dwory Sp. z o.o. (Spółka Zależna) umowę kupna sprzedaży 17.884.050 akcji spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000007025, w formie pakietowej pozasesyjnej transakcji giełdowej przeprowadzonej na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Spółka Zależna, po rozliczeniu transakcji nabędzie od Emitenta 17.884.050 akcji Echo Investment S.A. za cenę netto 85.306.918,50 zł, przy cenie 4,77 zł za każdą akcję. Wartość zbywanych przez Emitenta i nabywanych przez Spółkę Zależną akcji Echo Investment S.A. nie przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Rozliczenie umowy
sprzedaży akcji Echo Investment S.A. powinno nastąpić w dniu 28 lutego 2011 roku.Spółka Zależna jest jednoosobową spółką Emitenta. Emitent posiada 19.657.489 udziałów Spółki Zależnej (100 % kapitału zakładowego), o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Emitent posiada 19.657.489 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zależnej (100 % ilość głosów). Prezes Zarządu Emitenta p. Dariusz Krawczyk jest Prezesem Zarządu Spółki Zależnej, Wiceprezes Zarządu Emitenta p. Zbigniew Lange jest Wiceprezesem Zarządu Spółki Zależnej, prokurent Emitenta p. Zbigniew Warmuz jest Wiceprezesem Zarządu Spółki Zależnej, prokurent Emitenta dr Wiesław Ziembla jest prokurentem Spółki Zależnej.W wyniku zawartej umowy, po jej rozliczeniu w dniu 28 lutego 2011 roku, udział kapitałowy Grupy Kapitałowej Emitenta w kapitale zakładowym Echo Investment S.A pozostanie na dotychczasowym poziomie.Po rozliczeniu transakcji nabyte przez Spółkę Zależną akcje Echo Investment S.A. stanowić będą 4,26% udział w kapitale zakładowym Echo Investment
S.A. Wartość nominalna jednej akcji Echo Investment S.A. wynosi 0,05 zł, łączna wartość nominalna nabytych przez Spółkę Zależną akcji Echo Investment S.A. wynosi 894.203 zł. W wyniku rozliczenia transakcji Spółka Zależna posiadać będzie 4,26% udział w kapitale zakładowym Echo Investment S.A. oraz 17.884.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Echo Investment S.A., stanowiących 4,26% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYNTHOS SA
(pełna nazwa emitenta)
SYNTHOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
033 844-18-21 033 842-42-18
(telefon) (fax)
synthos-pl@synthosgroup.com www.synthosgroup.com
(e-mail) (www)
549-000-21-08 070472049
(NIP) (REGON)
d32vd5v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Dariusz KrawczykZbigniew Lange Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyWiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v