Trwa ładowanie...
d380639
espi

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (8/2013)

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (8/2013)

Share
d380639

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
informuje, że otrzymał od pełnomocników uprawnionego akcjonariusza Spółki, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 sierpnia 2013 roku oraz uzupełnienie ww. porządku obrad o następujące punkty: 1. Stwierdzenie nieprawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Dyskusja w sprawie zasadności zmian w składzie Zarządu Spółki oraz odwołanie członków Zarządu Spółki. 3. Zmiany w Statucie Spółki. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem
spraw Spółki. Treść dokumentu obejmującego powyższe żądanie wraz z propozycją treści uchwał zaproponowanych przez akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Spółki informuje, że umieścił wnioskowane punkty w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 sierpnia 2013 roku i poniżej przedstawia propozycję porządku obrad z uwzględnieniem zmian wniesionych przez pełnomocników akcjonariusza. Porządek obrad: 1) Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Stwierdzenie nieprawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Dyskusja w sprawie zasadności zmian w składzie Zarządu Spółki oraz odwołanie członków Zarządu Spółki. 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie
zmiany Statutu Spółki. 8) Zmiany w Statucie Spółki. 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki pod firmą: "TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie. 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. 11) Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Pismo akcjonariusza dot zmiany porzadku obrad NWZ 14.08.2013.pdf | Pismo akcjonariusza dotyczące zmiany porządku obrad NWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d380639

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Konrad Sobecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d380639

Podziel się opinią

Share
d380639
d380639