Trwa ładowanie...
dlx1goj
espi
15-03-2013 05:58

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
dlx1goj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 (dane przekształcone) 2012 2011 (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 24 741 257 20 755 222 5 928 037 5 013 218
Zysk operacyjny 2 153 401 1 645 504 515 958 397 455
Zysk przed opodatkowaniem 1 935 849 1 599 951 463 832 386 452
Zysk netto 1 541 299 1 266 934 369 298 306 015
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 466 802 1 245 116 351 448 300 745
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 74 497 21 818 17 850 5 270
Pozostałe całkowite dochody (333 594) 30 449 (79 930) 7 355
Łączne całkowite dochody 1 207 705 1 297 383 289 368 313 370
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 148 027 1 273 637 275 069 307 634
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 59 678 23 746 14 299 5 736
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,84 0,71 0,20 0,17
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 520 329 2 208 926 843 475 533 544
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 282 929) (5 689 534) (786 594) (1 374 250)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 148 438 2 514 764 35 566 607 416
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 385 838 (965 844) 92 447 (233 290)
Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 (dane przekształcone) Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 (dane przekształcone)
Aktywa trwałe 25 471 230 23 416 777 6 230 427 5 301 752
Aktywa obrotowe 5 766 232 5 101 268 1 410 457 1 154 969
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 36 215 8 951 8 858 2 027
Aktywa razem 31 273 677 28 526 996 7 649 742 6 458 748
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 143 424 1 983 958
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 235 110 15 632 321 3 971 212 3 539 287
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 493 123 454 897 120 621 102 992
Kapitał własny razem 16 728 233 16 087 218 4 091 833 3 642 279
Zobowiązania długoterminowe 9 148 067 7 597 081 2 237 676 1 720 042
Zobowiązania krótkoterminowe 5 397 377 4 842 697 1 320 233 1 096 427
Zobowiązania razem 14 545 444 12 439 778 3 557 909 2 816 469
Powyższe dane finansowe za lata 2012 i 2011 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN/EUR (na dzień 30 grudnia 2011 roku - 4,4168), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736 PLN/EUR (dla roku obrotowego od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - 4,1401 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia SA za 2012.pdf Raport Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dlx1goj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-15 | | | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-114 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ściegiennego | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 744 27 04 | | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@tauron-pe.pl | | www.tauron-pe.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 9542583988 | | 240524697 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audit sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2013-03-15 Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu
2013-03-15 Dariusz Stolarczyk Wiceprezes Zarządu
2013-03-15 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dlx1goj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dlx1goj
dlx1goj