Trwa ładowanie...
d1laimv
espi

TELFORCEONE S.A. - Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A. (28/2012)

TELFORCEONE S.A. - Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A. (28/2012)
Share
d1laimv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "TelForceOne " S.A. informuje, że w okresie ostatnich 30 dni spółka zależna Emitenta - myPhone Sp. z o. o. zrealizowała z firmą Jeronimo Martins Polska S.A. obroty, których łączna wartość spełnia kryterium umowy znaczącej, bowiem przekroczyła próg 10% kapitału własnego spółki TelForceOne S.A., a kapitał własny Emitenta na dzień 30 września 2012 roku wynosi 80 483 387,34 PLN. Przedmiotem współpracy pomiędzy myPhone Sp. z o.o. a Jeronimo Martins Polska S.A. jest sprzedaż telefonów komórkowych marki myPhone oraz tabletów oznaczonych marką myTab. Największą wartość miała transakcja zawarta w dniu 12 grudnia 2012 roku na łączną wartość 3.850.392,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100). Transakcja ta dotyczyła sprzedaży tabletów myTab. Warunki sprzedaży nie odbiegały od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. W ramach współpracy zastrzeżone były kary umowne, co nie wyłączało uprawnienia Jeronimo Martins Polska S.A. do dochodzenia
pełnego odszkodowania, w przypadku gdyby szkoda Jeronimo Martins Polska S.A. przewyższała wartość zastrzeżonej kary. Zarząd spółki TelForceOne S.A. pragnie poinformować, iż w ramach współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A. w powyższym zakresie, wzajemna współpraca przebiegała korzystnie i z dochowaniem terminów dostaw oraz płatności i nie wystąpiły okoliczności zobowiązujące myPhone Sp. z o. o. do zapłaty kar umownych. Zastrzeżone kary umowne nie odbiegały od standardów rynkowych. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, iż w jego ocenie dotychczasowa współpraca z Jeronimo Martins Polska S.A. daje podstawę do pozytywnej oceny możliwości jej kontynuacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi
zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119 119
(ulica) (numer)
71/ 327 20 00 71/ 327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1laimv

Podziel się opinią

Share
d1laimv
d1laimv