Trwa ładowanie...
d3foyzc

TELFORCEONE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? nabycie akcji Spółki TelForceOn ...

TELFORCEONE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A. (16/2015)

Share
d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TelForceOne S.A. we Wrocławiu informuje, że w dniu 3 września 2015 r. otrzymał od Pana Sebastiana Sawickiego ? Prezesa Zarządu spółki "Kaps Investment Sp. z. o.o." z siedzibą we Wrocławiu, zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), o treści : " Działając w imieniu i na rzecz Kaps Investment Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiam o nabyciu przez Kaps Investment Sp. z o.o. 445.001 (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy jeden) akcji Spółki, co stanowi 5,42 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 445.001 głosów, co stanowi 5,42 % udziału na walnym
zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej ?Akcjami?). 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie W dniu 02.09.2015 roku KAPS Investment Sp. z o. o. dokonała nabycia 445 001 akcji spółki TelForceOne S.A. Nabycie akcji Spółki nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży dokonanej poza rynkiem regulowanym. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez spółkę KAPS wynosiła 3 680 999 akcji Spółki, co stanowiło 44,9 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 3 680 999 głosów, co stanowiło 44,9 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Na skutek realizacji transakcji opisanej powyżej, KAPS posiada
obecnie łącznie 4 126 000 akcji Spółki co stanowi 50,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 4 126 000 głosów, co stanowi 50,34 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, 4) Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów W okresie 12 miesięcy od zawiadomienia KAPS nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki Nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki. 6) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie." Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 119 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71/327 20 00 | | 71/327 20 09 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

Podziel się opinią

Share
d3foyzc
d3foyzc