Trwa ładowanie...
d4fa246
d4fa246
espi

TELL - Zawarcie znaczącej umowy. (3/2011)

TELL - Zawarcie znaczącej umowy. (3/2011)
Share
d4fa246

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r., Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 25 lutego 2011 r. otrzymał podpisaną przez obie strony (emitenta i PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie?operatora sieci Orange) Umowę Agencyjną Salony Sprzedaży Orange. Zawarta umowa obowiązuje od dnia 1 lutego 2011 r. i zastępuje umowy dotychczas łączące emitenta z operatorem, o których wypowiedzeniu emitent informował we wskazanym na wstępie raporcie.Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej przedmiotem jest zawieranie i aneksowanie przez emitenta, w imieniu i na rzecz PTK Centertel Sp. z o.o. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A., umów o
świadczenie przez te podmioty usług telekomunikacyjnych, a także świadczenie na rzecz PTK Sp. z o.o. innych usług, w tym w szczególności zawieranie z klientami w imieniu własnym umów sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego i akcesoriów.Wynagrodzenie należne emitentowi za wykonanie czynności określonych w umowie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe i premie, uzależnione miedzy innymi od poziomu realizacji planów sprzedaży i kategorii salonów sprzedaży. Istotne warunki umowy, w tym jej warunki finansowe, w ocenie emitenta, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.W umowie przewidziano zobowiązanie emitenta do zapłaty kary umownej:- w wysokości dziesięciokrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia lub w wysokości 100.000 zł (w zależności od tego, która z powyższych kwot będzie wyższa) za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy dotyczących ograniczenia działalności konkurencyjnej,- w wysokości 500.000 zł za każdorazowe naruszenie nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa PTK
Centertel Sp. z o. lub Telekomunikacji Polskiej S.A. lub naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej,- w wysokości 250.000 zł w przypadku każdorazowego naruszenia zobowiązania do nieoferowania, w związku z wykonywaniem umowy, innych towarów i usług niż określone w umowie,- w wysokości 250.000 zł za każdy przypadek naruszenia przez członków zarządu emitenta i jego sub-agentów, ich prokurentów i pełnomocników oraz pełnomocników handlowych oraz sub-agentów, zakazu uczestniczenia w podmiotach gospodarczych będących agentami innego niż PTK Centertel Sp. z o.o. operatora telefonii komórkowej lub stacjonarnej lub samym operatorem.Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez PTK Centertel Sp. z o.o. odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi szacunkowa wartość przedmiotu umowy w czasie 5 lat, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TELL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-362 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Forteczna 19A
(ulica) (numer)
061 8629818 061 8629820
(telefon) (fax)
sekretariat-zarzad@tell.pl www.tell.pl
(e-mail) (www)
7791580574 630822208
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fa246

Podziel się opinią

Share
d4fa246
d4fa246